BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 22. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 26. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

A KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL

A Központi Tanulmányi Hivatal (továbbiakban KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási alaptevékenységét támogató szervezeti egység. Feladata a graduális (az alap-, osztatlan és mester) képzésekre felvételt nyert hallgatók ügyfélfogadása, a tanulmányi adminisztrációjának ügyintézése, a hallgatói adatok kezelése, a közokiratok kiadmányozása és nyilvántartása, valamint az oktatásra vonatkozó egyetemi szabályozások gondozásában való részvétel.

A KTH szakmai irányítását igazgató útján a Rektor látja el.

A KTH VEZETÉSE

A KTH-t igazgató vezeti. A KTH önálló szervezeti egységekre nem tagozódik, a szervezetét alkotó szakértői egységek mátrix-modellben működnek. Az egyes szakértői egységek együttműködnek a feladatok végrehajtásában.

Az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti. A szakmai igazgatóhelyettes felügyeli a szakmai és fejlesztési tevékenységet, az üzemeltetési igazgatóhelyettes a napi működéshez kapcsolódó feladatokat irányítja. 

A KTH FŐBB MUNKAFOLYAMATAI:

  • felvételi folyamatban és a jogviszony létesítésekor a jelentkezők adatainak ellenőrzése, a felvételt nyert hallgatók számára a felvételi határozat kiküldése, közreműködés a jogorvoslati kérelmek elbírálásában, a felvett hallgatók beiratkozásának lebonyolítása, tájékoztatásának, tantárgyfelvételének koordinálása.
  • hallgatói jogviszony idején  a diákigazolványok érvényesítése, az ideiglenes diákigazolványok dokumentált kiadása, a személyi adatok rögzítése és karbantartása a tanulmányi rendszerben, a személyi anyagok iktatása és irattározása, törzslapok előállítása, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos igazolások kiadása, a hallgatók tanulmányi előmenetelének ellenőrzése a TVSz szerint, a(z egyéni) hallgatói, tanulmányi és vizsgaügyekben a kérelmek fogadása, adatszolgáltatás a döntéshozóknak, a döntések utáni adminisztráció, a hallgatók KTH hatáskörébe utalt fizetési kötelezettségének megállapítása, kirovása és ellenőrzése a vonatkozó szabályzatok alapján, közreműködés az Egyetemmel szemben tartozó hallgatókkal, volt hallgatókkal szembeni eljárásokban, a KTH hatáskörébe utalt egyéb eljárások lefolytatása.
  • A hallgatói jogviszony megszűnésekor a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgáló végbizonyítvány, törzslap, törzslap-kivonat elkészítése és dokumentált kiadása, az oklevelek és oklevélmellékletek elkészítése, nyilvántartása.
  • hallgatói jogviszony megszűnését követően oklevélmásolatok, -másodlatok, -igazolások, a jubileumi és a díszes oklevelek kiállítása, szükség szerint azok kiadása, az oklevelek hitelességének igazolása.
  • A jogszabályban előírt nyilvántartást a KTH tanulmányi rendszerben vezeti. Elektronikus úton adatot szolgáltat az Egyetem vezetése számára, a felsőoktatási információs rendszerbe vagy más, jogszabályban meghatározott rendszerbe.
  • A KTH feladata a tanulmányi, a tudományos és a nemzetközi tevékenység adminisztrációját kiszolgáló egyetemi szoftverek (Neptun.net tanulmányi és pénzügyi rendszer) és a KTH illetve az oktatói munka hallgatói véleményezésének (OHV) eredményeit megjelenítő honlapok szakmai felügyelete, üzemeltetése. Ennek keretében javaslatot tesz a rendszerekkel kapcsolatos egyetemi szoftverbeszerzésre, a hatáskörébe tartozó beszerzéseket lebonyolítja, képviseli az Egyetemet a szerződések teljesítése kapcsán, átveszi az új verziókat, valamint publikálja azok aktuális specifikációit a felhasználók számára. Oktatja a szoftvereket, kezeli a BME-n belül kiosztott felhasználói jogosultságokat, megszervezi a rendszeres napi mentéseket és az archiválást. Közreműködik a hallgatói pénzügyek ki- és befizetések intézésében.