BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 15. szombat   ·   2023/2024 II. félév 20. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2021/22/1 FÉLÉVZÁRÁSRÓL 2. – ELBOCSÁTÁSOK, ÁTSOROLÁSOK

2022. január 12. szerda

1. 2021/22/1 FÉLÉVI BEJEGYZÉSEK ELLENŐRZÉSE

A Tanszékek 2022. január 26-án 14 óráig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál, a jegybeírási időszak végéig a tanszéken, utána a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényen jelezheti. 

 

2. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTSOROLÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK

A KTH munkatársai január 26-án elvégezik a 2021/22/1 félév átlagolását, aminek segítségével megállapítják a féléves és kumulált tanulmányi eredményeket. Ezután a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban és a tanulmányi okból történő elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.  

 

2.1.        ÁTSOROLÁSOK

2.1.1.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TANULMÁNYI EREDMÉNY ALAPJÁN

Tanulmányi alapú átsorolás a 2021/2022-es tanév őszi félévének végén nincs.

 

2.1.2.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÁMOGATÁSI IDŐ LEJÁRTA ALAPJÁN

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2021/22/1 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

Az átsorolásról a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.

A felhasználható támogatási időt más felsőoktatási intézményben felhasznált támogatott félévek is csökkenthetik, ezért az << itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretükre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő számításánál az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is figyelembe kell venni.

 

2.1.3.  ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE HALLGATÓI KÉRELEM ALAPJÁN

Ha a 2021/22/2 félévtől önköltséges költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), kérését 2022. február 5-ig nyújthatja be a 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2021.12.13. 06:00

2022.02.11. 23:59

nem

 

2.1.4.  Képzési szerződések

Az új önköltséges hallgatóknak a képzési szerződést 2022. február 15-ig

-    040_Dokumentum bemutatás kérvényben AVDH-val hitelesítve, vagy

-    két példányban kinyomtatva, a hallgató által aláírva személyesen a KTH-ban kell leadni a KTH honlapján olvasható fogadási időben,

különben nem lehet a 2021/22/2-es félévben aktív státusszal. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni.)

Önköltséges hallgatóknak a regisztrációs időszak előtt kiírásra kerül az önköltségi alapdíj, és március 20-ig kerül kiírásra az önköltségi kreditdíj, mindkettőnél 30 napos fizetési határidővel.  A kth.bme.hu/gyik/gyujtoszamla-penzugyek linken megtekinthető, hogy mennyi önköltséget kell fizetni (képzéskód és felvétel éve alapján kereshető ki a 2021/2022 tanév táblázatból).

Diákhiteleseknek (csak DH2 esetén), és azoknak a hallgatóknak, akiknek nem lett kiírva az alapdíj (pl. később aktiválták a félévüket) az alapdíj később lesz kiírva, legkésőbb az önköltségi kreditdíjjal együtt. A kiírt önköltségi díjakra a befizetési határidőig lehet kérni önköltségmérséklést (010 Önköltség mérséklési kérelem), részletfizetést és befizetési határidő módosítást (101/1 Kérelem önköltségi díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására). A hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről a kari Dékáni Utasításokban tájékozódjon. Az információk figyelmen kívül hagyásából fakadó következmények a hallgatót terhelik, és nem képezhetik felszólalás vagy jogorvoslat alapját.

 

2.2. ELBOCSÁTÁSOK 

2.2.1.TANULMÁNYI OKBÓL

BME a 2021/22/1 félévben január 26-ig beírt tanulmányi eredményei alapján tanulmányi okból az alábbi indokok alapján bocsát el hallgatókat:

  • Amennyiben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő kétszerese lejár és nem szerez végbizonyítványt (abszolutóriumot). A végbizonyítvány megszerzésére rendelkezésre álló határidő a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén is megtekinthető a Várható befejezés mezőben.
    A KTB adhatott előzetesen képzési idő hosszabbítást a 014 Képzési idő hosszabbítási kérelem alapján, más típusú elbocsátás esetén nincs mód előzetes felmentés kérésre.
  • Amennyiben azonos szakján, ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot. Sikertelen vizsgának azt a vizsgát kell tekinteni, amit a hallgató megkísérel teljesíteni, de elégtelen (1) jegyet kap. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni, akkor sem, ha a hallgató a tantárgyat esetleg egy 7. vizsgán teljesítette.
  • azonos szakján, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg.
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt alapképzésben vagy osztatlan képzésben, és halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén nem éri el a 2,25 értéket. (A halmozott súlyozott tanulmányi átlag a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén a 2021/22/1 félévnél a Kumulált súlyozott tanulmányi átlag mezőben bejegyzett érték.)
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt mesterképzésben és a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő második aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket.  
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt és az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditet, vagy az adott képzésre újra felvételt nyert és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditet. (feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatók).

A tanulmányi okból elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2022. január 24-i dátummal szűnik meg.

Az elbocsátásról a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesíttjük az elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.

 

 

2.2.2. SAJÁT KÉRÉSRE

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetnikérését a 032 Elbocsájtás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban Hivatalos bejegyzés és annak mellékleteként elbocsátó határozat kerül bejegyzésre.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

Az elbocsátó határozat kézhezvételét követően a teljesített tantárgyakat igazoló törzslap-kivonat a 027 Igazolás kérése Neptun kérvényen igényelhető. Egy példány ingyenes, a további példányokért 500 Ft szolgáltatási díj fizetendő. A törzslap-kivonat átvételének módjáról a kérvény lezárásakor küldött Neptun üzenetben értesül.

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe és a BME másik képzésére vagy másik intézménybe felvétel miatt szeretné megszüntetni hallgatói jogviszonyát, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

 

« Vissza