BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2016/17/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

December első napjai a közelgő ünnepek és az év vége mellett a vizsgajelentkezés és vizsgaidőszak közeledtét is jelzik. Azért, hogy félév végi feladatainak áttekintésében segítségére legyünk, hírlevelünkben összegyűjtöttük a vizsgajelentkezést és vizsgaidőszakot érintő legfontosabb dátumokat, időszakokat és egyéb tudnivalókat.

A vizsgajelentkezés 2016. december 5-én 18 órakor indul,

a félév végi további fontos időszakok pedig az alábbiak szerint alakulnak:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

pótlási időszak

2016. december 12.

2016. december 16.

vizsgaidőszak

2016. december 19.

2017. január 23.

bejelentkezési időszak a 2016/17/2 félévre

2017. január 23. 06:00

2017. február 5. 23:59

előzetes tantárgyfelvétel a 2016/17/2 félévre

2017. január 24. 18:00

2017. január 27. 12:00

 
1. A vizsgajelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:


a Neptun Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén vizsgára jelentkezés, felvett vizsga leadása, korábbi eredmények megtekintése

 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség a 2016/17/1 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.


A Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen egyben összegyűjtve megtekintheti az adott tantárgyból elért korábbi eredményeit is. A vizsga sora előtti + ikonra kattintva megnyílik egy lista, ami félévtől függetlenül valamennyi korábbi eredményét tartalmazza megjelenítve a félévet, a bejegyzés pontos időpontját, a vizsgajegyet és a bejegyző nevét.


Vizsgára jelentkezni, jelentkezést visszavonni megelőző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgák/szigorlatok

 • Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 órájáig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.


Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

Tartozás esetén nem vizsgázhat

 • Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.


Vizsgázni érvényes aláírás birtokában lehet

 • A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.


Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
A 2016/17/1 félévben a 2013/14/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesek. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen, így vizsgakurzus felvétele előtt minden esetben javasolt a tantárgykövetelményt áttekinteni.

A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.


Aláírás megtagadása esetén
az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

2. A pótlásokkal kapcsolatos tudnivalók:


A tantárgykövetelmény a mértékadó

 • A pótlás, ismétlés és javítás tekintetében a 2016/17/1 félévben a tantárgykövetelményekben foglalt előírások a mértékadóak. A tantárgykövetelmények a tantárgyat oktató Tanszék honlapján a tantárgyi adatlapon belül megtekinthetőek, valamint az első tanórán szóban is közlésre kerültek. A tantárgykövetelmények a jelenlegi félévben még tartalmazhatnak a hatályos TVSZ előírásaival ellentétes rendelkezést is.


Amennyiben a tantárgykövetelmény a pótlás tekintetében a TVSZ-re hivatkozik, akkor a 2016. szeptember 1-je előtt hatályos TVSZ (
http://kth.bme.hu/document/1675/original/BME_TVSZ_20151001_REGI.pdf) rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.    


A korábbi TVSZ pótlást érintő legfontosabb rendelkezései:

A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.


A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott
az alábbiak szerint:

 

 • A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.

 

 • Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

 

 • A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.


Különeljárási díj megfizetéséhez kötött

 • A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft, a pót-pót zh-ért 4500 Ft különeljárási díj fizetendő.


A pótlásokért fizetendő különeljárási díjakat
a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.


A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik
, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége fellebbezni.

3. A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tudnivalók:


Személyazonosság igazolása a vizsga előtt kötelező

 • Vizsgát személyazonossága fényképes okmánnyal történő igazolását követően tehet.


Tetszőleges számú vizsga tehető

 • VÁLTOZÁS: Bármely tantárgyból tetszőleges számú vizsga tehető az adott vizsgaidőszakban. Szintén VÁLTOZÁS, hogy a Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók. A Tanszék az ezzel kapcsolatos információt a vizsga leírása mezőben teszi közzé vagy vizsgafeltételként állítja be. Mindkettő a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén látható a vizsga sorára állva a Vizsgafeltételek, ill. Leírás mezőben.
 • Az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga/szigorlat díjköteles. Az ismétlő javítóvizsga díja 4500 Ft.


Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken

 • A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a Tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. VÁLTOZÁS: A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a Tanszéknél igazolnia. Amennyiben a Tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. Kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.


Eredmények bejegyzésének folyamatos nyomon követése

 • Kérjük, eredményeinek Neptunba történő bejegyzését szíveskedjék folyamatosan nyomon követni. A BME TVSZ 127. § (2) és (3) bekezdései szerint a vizsgaidőszakban tett írásbeli vizsga és a szigorlat írásbeli részének eredményét annak befejezésétől számított második munkanap végéig kell közvetlenül vagy a Neptunon keresztül a hallgató tudomására hozni, a szóbeli vagy gyakorlati vizsga és a szigorlat szóbeli vagy gyakorlati részének eredményét annak megállapítását követően azonnal a hallgató tudomására kell hozni. A 124. § (8) bekezdése alapján a végleges vizsga-, illetve szigorlati érdemjegy megállapítását követően legkésőbb a következő munkanap végéig kerül bejegyzésre a Neptunba. A Tanszékek legkésőbb 2017. január 24-ig írhatják be eredményeit a Neptunba.
 • Amennyiben egy vizsgára végződő tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató Tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét.


Elbocsátás azonos tantárgyból 6. elégtelen jegy megszerzése esetén

 • A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.


4. Az aktuális Neptun kérvényekkel kapcsolatos tudnivalók:

kérvény neve

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2016.11.15. 06:00

2017.01.30. 23:59

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni. Az átvétel szabályozása átkerült a BME TVSZ-be, lásd részletesen 54 – 55. §-ok.

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)                       

2017.01.09. 06:00

2017.01.22. 12:00

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2016.12.05. 06:00

2017.01.20. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2016.12.05. 06:00

2017.02.03. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2016.12.05. 06:00

2017.02.03. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2016.10.15. 06:00

2017.01.23. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

052 Vizsgáról távollét igazolása

2016.12.19. 06:00

2017.02.08. 23:59

A kérvényt csak abban az esetben kell benyújtania, ha a vizsgáról távolmaradását a Tanszéken már igazolta, és a Tanszék az igazolást elutasította. Amennyiben pl. betegség miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, a betegségről szóló igazolást kötelező a kérvényhez mellékletként csatolni.


5. Év végét érintő egyéb tudnivalók:


Gyűjtőszámlára utalás év végi rendje

 • A BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t az év végéig 2016. december 23-ig minden banki munkanapon érkeztetjük, azt követően 2016. december 28-án reggel lesz lehetőségünk érkeztetni a gyűjtőszámlára. Az ünnepek alatti banki munkarend miatt ahhoz, hogy az elutalt összeget december 28-án be tudjuk forgatni a gyűjtőszámlára, Önnek legkésőbb december 27-én délelőtt rendelkeznie kell az utalásról. December 28-át követően legközelebb 2017. január 2-án végezzük az elutalt összegek gyűjtőszámlára érkeztetését.
  • 2016. december 28. délelőtt 10:30-tól 2017. január 2. reggel 6 óráig a Neptunban le lesznek tiltva a pénzügyi műveletek. Ebből következően 2016. december 28-án 08:00 és 10:30 között, majd pedig csak 2017. január 2. reggel 06:00 órától lesz lehetősége a hallgatóknak, hogy a BME gyűjtőszámlájára december 23. és 27. között utalt összegekből teljesítsék kiírt tételeiket a Neptunban.


Diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylése

 • A 066 és 067 számú Neptun kérvényeken 2016. december 19-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2016. december 19. és 2017. január 2. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni. Az elkészült igazolások december 22-én és 23-án ügyfélfogadási időben még átvehetőek lesznek az R. ép. aulájában található iratkiadóban (információnál).


KTH év végi nyitva tartása

 • A KTH ügyfélfogadási rendje 2016. december 23-ig a szokásos rend szerint alakul. Az adott napi ügyfélfogadási időről a honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat. A 2016. december 24. és 2017. január 1. közötti időszakban viszont zárva tartunk. Az újévben január 2-án 10 órától lesz először ügyfélfogadás.  


Gördülékeny jelentkezést, eredményes vizsgákat és Áldott, Békés, Szép Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 

« Vissza