BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Felvett hallgatóinknak a félév kezdésről

Oktatás, tantárgyfelvétel: A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2016. augusztus 29-től szeptember 4-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton 2016. szeptember 5-én kezdődik. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, il­letve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást. A nappali tagozaton a regisztrációs héten az oktatást előké­szítő programokra, tájékoztatókra is sor kerül. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmá­nyai­val kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok web lapján, illetve a beiratko­zás alkalmával fog részletes tá­jékoztatást kapni. Több karon a tantárgyak előzetes felvétele köz­pontilag történik. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor kérem, hogy 2016. augusztus 26. (péntek) 08:00-ig a Neptun rendszerben aktív félévre jelentkezzen be. (Az alapképzéseken a tan­tárgyfelvé­tel a regisztrációs hét kezdetéig, augusztus 29. 16:00-ig nem lehetséges. Ezt követően mindenkinek lesz lehetősége a tan­tárgyfelvételre, a módosításra.)


Felmérő dolgozatok:

  • A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2016. szeptember 9-én, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést fognak írni matematikából. A nulladik zárthelyire személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. További részletes információt talál ezzel kapcsolatosan a nulladik zh honlapján: http://www.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/).
  • A Villamosmérnöki és In­formatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2016. augusztus 31. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon.)
  • A biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2016. szeptember 1. (csütörtök). A helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)


Hallgatói jogviszony-igazolást
csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2016. szeptember 6-tól.

Diákigazolvány: Részletes információ <<itt>> olvasható.


Diákhitel
: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tanulmányi Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni az adatlapon.


Költségviselési forma:
A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.

  • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu >> Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
  • Az önköltség befizetési módjáról, ha­táridejéről a Tájékoztatóban, illetve majd a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. (Az első részlet befizetési határideje előre láthatólag szeptember 4.)


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:
Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe, előre láthatólag augusztus 10. után. Ha a 2016/17-es tanév őszi félévében a befogadtatandó tantárgy(ak)ra épülő tantárgy(ak)at is szeretne felvenni, akkor a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menü­pont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024/A számú elektronikus kérelmet kell beadnia 2016. augusztus 21-én 23:59-ig. Ha a most következő félévben nem kíván ráépülő tantárgyat felvenni, akkor a 024/B számú kérelem beadási határideje a regisztrációs hét utolsó napja, 2016. szeptember 4. 23:59. A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrla­pon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy befogadása, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)

« Vissza