BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 25. szombat   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Felvett hallgatóink teendői a beirakozásig

A BME-re a 2016/2017 őszi félévre felvettek teendői a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lak­hely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. Kérem, azonnal tegyen lépéseket ennek érdekében!

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját.

 • Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kér­vényűrlapon.
 • A többieknek („új” hallgatóknak): a Tanulmányi Tájékoztatóban található kezelési utasítás, az emailben kiküldött, illetve a felvételi határo­zatban is szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban, pl. aki 1999. ja­nuár 1-jén született, an­nál: 19990101) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.)
 • Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükség esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hi­vatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Az adatainak ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban (a sorrend fontos!):

 • Be kell jelentkeznie a 2016/17/1 félévre. (A félévek elején az ún. regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybe­függően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.)
 • A bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a beiratkozási la­pot.  (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés  >> Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek >> félév: 2016/17/1 >> a sor végén „+” jel >> Beiratkozási kérelem megtekintése >> Nyomtatási templatek >> Beiratkozási lap >> Nyomtatás)
 • Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a képzési szerződést.  (A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás)

Kérem, hogy az ellenőrzést, a bejelentkezést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2016. augusztus 28. (vasárnap) éjfélig végezze el.


A beiratkozás

helyét és időpontját a hír végén lévő táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2016/2017-es tanév elején be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanul­mányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallga­tót terhelik.

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
  • beiratkozási lapot;
  • ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a képzési szerződést is;
 • a felvételi döntésről kapott határozatot;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát;
 • kék színű tollat.

Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolatát;
 • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát (középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy – mester képzésnél – felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok);
 • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;

Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelent­kezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)


A beiratkozások ideje és helye (térkép <<itt>>):

 • az alap- és osztatlan képzéseken:

 

kar

szak

nap

időpont

épület

terem

ÉMK

valamennyi

2016.08.30

14:00

St

Nagy

ÉPK

valamennyi

2016.08.29

14:00

St

Nagy

GPK

valamennyi nem gépészmérnöki

2016.08.31

10:15

Q

II.

GPK

gépészmérnöki

2016.08.31

10:15

Q

I.

GTK

kommunikáció és médiatudomány, műszaki menedzser, műszaki szakoktató

2016.09.01

14:30

E Q

IB. I.

GTK

gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel

2016.09.01

14:30

Q

II.

KJK

valamennyi

2016.08.29

9:00

K

F51

TTK

valamennyi

2016.08.29

14:00

St

Nagy

VBK

valamennyi

2016.08.30

13:00

K

F51

VIK

villamosmérnöki, a születési dátum napja páratlan

2016.08.29

9:00

Q

I.

VIK

villamosmérnöki, a születési dátum napja páros

2016.08.29

9:00

Q

II.

VIK

mérnökinformatikus, a születési
dátum napja páratlan

2016.08.29

14:00

Q

I.

VIK

mérnökinformatikus, a születési
dátum napja páros

2016.08.29

14:00

Q

II. • a mester képzéseken:

 

 

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar

szak

nap

időpont

épület

terem

nap

időpont

épület

terem

ÉMK

valamennyi

*

 

 

 

2016.08.31

14:00

St

Nagy

ÉPK

valamennyi

*

 

 

 

2016.08.31

14:00

St

Nagy

GPK

valamennyi

2016.08.31

13:00

St

Nagy

2016.08.31

14:00

St

Nagy

GTK

valamennyi szak, kivéve: számvitel, MBA, marketing

2016.08.30

11:00

Q

II.

2016.08.30

14:00

Q

I.

KJK

valamennyi

*

 

 

 

2016.09.01

14:00

St

Nagy

TTK

valamennyi

*

 

 

 

2016.09.01

14:00

St

Nagy

VBK

valamennyi

2016.09.01

13:00

St

Nagy

2016.09.01

14:00

St

Nagy

VIK

egészségügyi mérnöki

2016.08.31

12:00

QB

F13

2016.08.31

14:00

Q

I.

VIK

valamennyi szak

2016.08.31

13:00

Q

I.

 

* A dékáni hivatal közvetlenül értesíti a kari tájékoztató időpontjáról és helyéről

« Vissza