BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Nyári HJB ülések

Az elbocsátás, illetve az átsorolás miatti jogorvoslati kérelmeket tárgyaló HJB ülések időpontjai és helyszínei <<itt>> olvashatók (pdf).


Kedves Hallgató!


Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás), illetve költségtérítéses vagy önköltséges képzésbe átsorolásával (a továbbiakban: átsorolás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme eseti Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván - a KTH honlapján közzétett helyszínen és időpontban van lehetősége (az a helyszín és időpont vonatkozik Önre, amely az Önt érintő képzés Karánál található, külön az elbocsátás ellen, illetve az átsorolás ellen benyújtott fellebbezésnél). 

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatására joga van. Amennyiben a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indoklását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, tehát írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye és távolmaradását sem értékelik Önre hátrányosan. Amennyiben tehát a kérelmében már leírtakon felül egyebet személyes meghallgatása során sem kívánna vagy tudna előadni, úgy az ügyintézés gyorsítása és a többi hallgató érdekében ajánljuk, hogy fontolja meg, élni kíván-e a személyes meghallgatása jogával. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben szíveskedjen magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.

 

Az elbocsátás, illetve átsorolás jogi hátteréről az alábbiakban tájékoztatjuk. Az alábbi tájékoztatás nem teljes körű, mindössze a figyelemfelhívás célját szolgálja, és nem menti fel a hallgatót az alól, hogy a rá vonatkozó szabályokat mélységében és részleteiben megismerje. Mindazonáltal hasznosnak tartjuk ezek ismertetését, hogy fellebbezését kellő megfontolást követően, a szükséges ismeretek birtokában tudja elkészíteni.


Elbocsátó határozat elleni fellebbezés esetén:

 

  • Kétszeres képzési idő miatti elbocsátás:

 

Amennyiben a BME az Ön hallgatói jogviszonyát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban TVSZ) 3. § (6) bekezdés b) pontja alapján szüntette meg, azaz mert végbizonyítványát a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben, illetve a szakmai követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerezte meg, és az első fokú határozat nem tartalmaz adathibát, vagy nem rendelkezik olyan engedéllyel, amely ez alól a szabály alól valamilyen indokra tekintettel már felmentést adott volna, az elsőfokú határozat megsemmisítésére csak méltányosság terhére van lehetőség. Erre is csak akkor, ha méltányossági lehetőségét még nem használta fel (TVSZ 23. § (1) bek.). A méltányossági kérelem pozitív elbírálásához olyan súlyos, különös méltánylást igénylő indokot kell bizonyítania (az azt alátámasztó dokumentumok csatolásával), amelyek kizárták, lehetetlenné tették, vagy aránytalanul megnehezítették a BME TVSZ által a végbizonyítvány kétszeres képzési idő alatti megszerzését. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ilyen méltányolható indok esetén is abban az esetben várható egyedi mérleges alapján és szoros kivételként a méltányossági kérelem elfogadása, ha a végbizonyítvány megszerzéséhez már reálisan kevés erőfeszítés szükséges az egyetemi/kari szabályok betartásával

 

  • 6 elégtelen miatti elbocsátás:

 

Amennyiben a BME hallgatói jogviszonyát a TVSZ 3. § (6) bekezdés e) pontja alapján szüntette meg, azaz mert azonos képzésen azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot, eredményesen csak abban az esetben fellebbezhet, ha az elsőfokú határozat valamiért esetlegesen adathibás lenne. Amennyiben az elsőfokú határozat a szabályoknak megfelelő, az elsőfokú határozat megsemmisítésére nincs lehetőség, ugyanis az elbocsátást jogszabály kötelezően írja elő [1], így ezen előírás alól méltányosság terhére sem adható felmentés.

 

Költségtérítéses/önköltséges képzésbe történő határozat elleni fellebbezés esetén:

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez esetben a BME-nek nincs lehetősége méltányossági alapon a hallgatókat mentesítenie az átsorolás alól, ugyanis az átsorolás feltételeit jogszabály határozza meg [2]. Jogszabály előírása alól a BME nem adhat felmentést. Azaz a HJB-nek csak abban az esetben van módja az elsőfokú határozat megsemmisítésére, ha az esetlegesen valamilyen okból hibás lenne (például a megszerzett kreditek száma nem helyesen szerepel a Neptunban.) Ezzel nem azt állítjuk, hogy ez ellen a határozat ellen semmilyen módon nem lehet eredményesen fellebbezni. Azt viszont igen, hogy csak és kizárólag nagyon szűk körben, rendkívül méltányolható különleges egyedi indok fennállása esetén van lehetőség az államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas státusz fenntartásához. (Nem elégséges indok ehhez például az, ha a hallgató esetlegesen tanulmányait finanszírozni nem tudja. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szűrésnél csak és kizárólag megszerzett kreditek kerülnek figyelembe vételre, az akkreditált kreditek nem. A teljesített/megszerzett, illetve az akkreditált kredit ugyanis különbözik egymástól. Mind az új, mind a régi felsőoktatásról szóló törvény egyértelműen elkülöníti egymástól a tanulmányi követelmények adott képzésen történő teljesítésével megszerzett kreditet, illetve a más képzésen megszerzett, az adott képzésen elismertetett (akkreditáltatott) kreditet. Az akkreditált kredit tehát nem minősül megszerzett kreditnek az átsorolás szempontjából figyelembe vett kreditek számításánál.

 

  • Tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolása:

 

A Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban TJSZ) 7. § (5) bekezdése alapján a 2007. szeptember 1-je után beiratkozott hallgatókat költségtérítéses képzésbe kell átsorolni, ha a hallgatóra vonatkozóan egyszerre teljesül, hogy tanulmányai során az utolsó két aktív félévében nem szerezte meg az adott szak mintatantervében az adott időszakra előírt kreditmennyiség 50%-át, továbbá az adott képzése keretében egynél több befejezett aktív félévvel rendelkezik, továbbá a hallgatói jogviszonyát az előző átsorolás időszak óta a KTB egyik félévben sem szüneteltette utólagosan a TVSZ-ben meghatározott módon. Az adott szakon, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók esetén az átsorolással érintett hallgatók száma az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb tizenöt százalékáig terjed. Amennyiben e mértéket meghaladó hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára, az összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat az átsorolás alól mentesíteni kell.

 

  • Tanulmányaikat 2012. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolása:

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) szerint a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.

 

 

Ezúton is kérjük, hogy a fentiekben ismertetettekre tekintettel szíveskedjenek esetleges fellebbezésüket átgondolni és mérlegelni.

 

Üdvözlettel:

Általános Jogi Osztály[1] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (4) bekezdés: „A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.”.

[2] Tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolására a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. évi törvény 55. § (1) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 29. §-a vonatkozik. Tanulmányaikat 2012. szeptember 1-jét követően megkezdő hallgatók átsorolására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48. § (2) bekezdése vonatkozik.

« Vissza