BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Átvett hallgatók - tájékoztató

A BME 2014/2015-ös Tanulmányi Tájékoztatója


A hatályos jogszabályok szerint Önnek rendelkezésre kell bocsátanunk a Tanulmányi Tájékoztatót. A Tájékoztatóba összegyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat, és szerepelnek rajta a kari hallgatói képviseletek tájékoztató anyagai is.

 • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyeztük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.
 • A Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun.Net tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.
 • A Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, a nyelvoktatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.
 • A Hallgatói élet címszó alatt vannak a szociális ösztöndíjra, a hallgatói tanácsadásra vonat­kozó információk.
 • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről. Ugyan­csak itt olvashatók a kari hallgatói képviseletek tájékoztató anyagai.


A Tanulmányi Tájékoztató elektronikus formában a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban KTH) hon­lapján <<itt>> érhető el. Kérem, hogy a Tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol­vassa el, mert a beiratkozási lapon annak megismerését aláírásával kell igazolja.


Tájékoztató a beiratkozásról

 a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévben a BME-n belül képzésváltó és a BME-re átvett hallgatók részére


Teendők a beiratkozásig:


A beiratkozáshoz
(szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.


A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változat­lan.


A többieknek
(„új” hallgatóknak): a Tájékoztatóban található kezelési utasítás, az átvételi határo­zatban szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban), segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) Ellenőriznie kell személyes adatait, szükséges esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, telefonszám stb.) el kell végeznie.


Az adatainak
ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban ki kell töltenie, majd ezt követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási la­pot. (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Kérvények >> Kitölthető kérvények >> „100A” kérvény a BSc/BA és osztatlan képzésre átvetteknek, „100M” kérvény a MSc/MA képzésre átvetteknek. A kitöltés után: Leadott kérvények >> rákattintva a kérvényre a megnyíló pdf kinyomtatása. További segítség a Tájékoz­tatóban található Neptun kezelési utasításban.)


A beiratkozás
időpontja 2015. február 4. 14 óra, helyszíne K épület F76 terem.  


 A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2014/2015-ös tanév 2. félévének elején be kell iratkoznia, külön­ben az átvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok az­ átvett hallgatót terhelik.


A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot;
 • személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél);
 • kék színű tollat.

Ha a 2014/15/1 félévben nem a BME hallgatója volt:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolatát;
 • az előképzettségének megfelelő bizonyítványok (érettségi bizonyítvány), oklevelek (felsőfokú oklevél), valamint a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát;
 • TAJ kártyát, adóigazolványt, bankszámlaszámot;


Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges!
(Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)


KÉPZÉSVÁLTÁS
:
Ha korábban is BME-s hallgató volt, új képzését a Neptun hallgatói weben a
képernyő bal felső sarkában (a Kijelentkezéssel azonos sorban) a Képzés menüpontra kattintva megnyíló képzésváltás ablakban tudja megnyitni.


Bejelentkezés a félévre
: A félévek elején a regisztrációs hét végéig (2015. február 8-ig) tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. (A bejelentkezés már a beiratkozás előtt lehetséges.) A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.


Oktatás, tantárgyfelvétel:
A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2015. február 2-től február 8-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton február 9-én kezdődik.


Hallgatói jogviszony-igazolást
csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2015. február 10-től.


Diákigazolvány
: Részletes információ a KTH honlapján a GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületen a Diákigazolvány menüpontban olvasható.


Diákhitel
: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és az átvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni a banki adatlapon.


Finanszírozási forma:
Az átvételi határozatban lévő besorolás (államilag támogatott/magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy költségtérítéses/önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. A költségtérítés/önköltség összegéről a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Pénzügyek menüponton belül a Mennyi költségtérítést kell fizetnem? c. tanulmányi híren belül a 2014/2015 tanév alatti táblázatot megnyitva tud tájékozódni.


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:
Amennyiben átvételi kérelméhez csatolta tantárgy befogadási kérését, azt továbbítottuk a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz. Miután a döntés visszajött/visszajön, a tantárgyak elismerését elvégeztük/elvégezzük. Az elfogadott tantárgyakat a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen a 2014/15/2 félév tantárgyait listázva nézheti meg, az elfogadott tantárgyaknál az Elismert bejegyzés látható.

Amennyiben Ön a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (azonos szinten) teljesített (ekvivalens) tantárgyat kíván befogadtatni a képzésébe és azt még nem kérvényezte, akkor „Tantárgy elismerési kérelmét” a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények/Kitölthető kérvények/024/B Kérelem tantárgyekvivalencia vizsgálatára) 2015. február 6-ig adhatja be. A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, szintén eddig a határidőig.


Amennyiben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra nyert átvételt, tájékoztatjuk, hogy a GTK-n a többi Kartól eltérő a tantárgy befogadási kérelmek benyújtásának módja, ill. maga az eljárás. A Hallgatói Képviselet honlapjáról (http://www.gtkhk.hu/) az Oktatás/Kérvényminták menüponton belül a Tantárgyakkreditációs kérelemre kattintva letölthető formanyomtatványt szükséges kitölteni, ill. az érintett oktatókkal jóváhagyás céljából aláíratni, amennyiben eltér a teljesített és befogadtatni kért tantárgy tárgykódja. Az aláíratott tantárgy befogadási kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben elküldött 024/B kérvényhez kell csatolni mellékletként.


JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AZ ELŐZŐ KÉPZÉSEN
: Amennyiben Ön BME-s hallgatóként átvételi kérelmét a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 011 Átvételi kérelem elektronikus kérvényen nyújtotta be, átvételi kérelmében tett nyilatkozata alapján hallgatói jogviszonyát előző képzésén 2015. január 31-i dátummal megszüntetjük, a jogviszony megszűnéséről a Neptun tanulmányi rendszerben bejegyzett értesítési címére küldött határozatban értesítjük. Ha BME-s hallgatóként átvételi kérelmét egyéb módon adta le, korábbi képzésén Önnek kell kérnie az elbocsátását a Neptunon elérhető 032 Elbocsátás saját kérésre kérvény leadásával. Hallgatói jogviszonya előző képzésén 2015. január 31-i hatállyal szűnik meg, a megszűnésről postai úton küldött határozatban értesítjük. Amennyiben más felsőoktatási intézményből jelentkezett át, a korábbi képzésén kérnie kell az elbocsájtását a másik intézményben szokásos eljárás szerint. Más felsőoktatási intézményből történt átvétel esetén be kell mutatnia a korábbi képzéséről kiállított elbocsátó határozatot és annak másolatát. A határozat bemutatására a beiratkozást követően utólag is lehetősége lesz, a határozat másolatát leadhatja dokumentumpótlásként ügyfélfogadási időben a KTH-ban (R. ép. aulájában az információs ablaknál).


Elérhetőségek:

 • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegye­tem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.
 • A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület föld­szintjén van, telefon: 463-3838; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfoga­dás: ld. a honlapon


Budapest, 2015. február 1.


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánva:

 

                                                                                                                                                                    dr. Szabó Mihály s.k.

                                                                                                                                                                               igazgató

 

« Vissza