BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

Megtörtént a felvételi rendszerből az adatok átkonvertálás a Neptunba. A Neptun kódról emailben küldtünk értesítést. Aki korábban is a BME hallgatója volt és most új Neptun kódot kapott, bármelyikkel belépve a 055-ös űrlapon tudja bejelenteni.

A BME 2014/2015-ös Tanulmányi Tájékoztatója << itt >> érhető el.Tájékoztató a beiratkozásról

 

a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévben a BME-re felvett hallgatók részére


Teendők a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.


A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényűrlapon. (A Neptunba belépve balra fent tud a képzései között váltani.)


A többieknek
(„új” hallgatóknak): a Tájékoztatóban található kezelési utasítás, a felvételi határo­zatban szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban), segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükséges esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, telefonszám stb.) el kell végeznie.


Az adatainak
ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban ki kell töltenie, majd ezt követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási la­pot. (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Kérvények >> Kitölthető kérvények >> „100M” kérvény. A kitöltés után: Leadott kérvények >> rákattintva a kérvényre a megnyíló pdf kinyomtatása. További segítség a Tájékoz­tatóban található Neptun kezelési utasításban.) Kérem, hogy az ellenőrzést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2015. február 2. éjfélig végezze el.


A beiratkozás helyét és időpontját az alábbi táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2014/2015-ös tanév 2. félévének elején be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallgatót terhelik.


A kari tájékoztatók és a beiratkozások napja: 2015. február 4. (szerda) időpontja és helye:

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar (szak)

időpont

épület

terem

időpont

épület

terem

EPK

13:30

K

2. em. 210

14:00

K

F76

GTK

11:30

QA

403

14:00

Q

I.

GÉK

13:00

K

F38

14:00

K

F38

KJK

13:00

K

F81

14:00

K

F76

VBK

13:00

K

F76

14:00

K

F76

VIK (eü mérnök)

12:00

QB

F10

13:00-tól lásd a VIK(mindenki) sorban

VIK (mindenki)

13:00

Q

I.

14:00

Q

I.

TTK

nincs külön tájékoztató

14:00

K

F76

 


A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

  • a Neptunból két példányban kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot;
  • a felvételi döntésről kapott határozat; (ha már megérkezett postán)
  • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmány (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
  • kék színű toll.


Ha NEM a BME-n végzett:

  • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolata;
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példánya és (jól olvasható) fénymásolata (felsőfokú oklevél, nyelvvizsga bizonyítványok);
  • TAJ kártya, adóigazolvány, bankszámlaszám;


Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges!
(Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)

Bejelentkezés a félévre: A félévek elején a regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. (A bejelentkezés már a beiratkozás előtt lehetséges.) A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.


Oktatás, tantárgyfelvétel:
A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2015. február 2-től február 8-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton február 9-én kezdődik. Tanulmányaival kapcsolatban a „kari tájékoztatón” fog részletes tájékoztatást kapni.

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2015. február 10-től.


Diákigazolvány
: Részletes információ << itt >> olvasható.


Diákhitel
: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni a banki adatlapon.

Finanszírozási forma: A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. Az önköltség befizetési módjáról, ha­táridejéről a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélből, valamint a beiratkozáskor fog tájékoztatást kapni. (Az első részlet befizetési határideje február 8.)

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: Amennyiben Ön a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (azonos szinten) teljesített (ekvivalens) tantárgyat kíván befogadtatni a képzésébe, akkor „Tantárgy elismerési kérelmét” a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények/Kitölthető kérvények/024/B Kérelem tantárgyekvivalencia vizsgálatára) 2015. február 6-ig adhatja be. A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, szintén eddig a határidőig. (Nem kérhető olyan tárgy befogadása, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)

Elérhetőségek:

  • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegye­tem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.
  • A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület föld­szintjén van, telefon: 463-3838; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfoga­dás: ld. a honlapon

Budapest, 2015. január 26.Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

 

« Vissza