BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük a 2013/2014 tanév tavaszi félévére felvett hallgatónkat

A BME 2013/14-es Tanulmányi Tájékoztatója

A hatályos jogszabályok szerint Önnek rendelkezésre kell bocsátanunk a Tanulmányi Tájékoztatót. A Tájékoztatóba összegyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat, és szerepelnek rajta a kari hallgatói képviseletek tájékoztató anyagai is.

  • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyeztük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.
  • A Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun.Net tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.
  • A Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, a nyelvoktatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.
  • A Hallgatói élet címszó alatt vannak a szociális ösztöndíjra, a hallgatói tanácsadásra vonat­kozó információk.
  • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről. Ugyan­csak itt olvashatók a kari hallgatói képviseletek tájékoztató anyagai.

A Tanulmányi Tájékoztató elektronikus formában a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban KTH) hon­lapján érhető el. (A tájékoztató szerkesztése 2013 augusztusában zárult, így az anyagok egy része már nem aktuális.) Kérem, hogy a Tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol­vassa el, mert a beiratkozási lapon annak megismerését aláírásával kell igazolja.Tájékoztató a beiratkozásról

 a 2013/2014-es tanév tavaszi félévben a BME-re felvett hallgatók részére


Teendők a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.

A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényűrlapon. (A Neptunba belépve balra fent tud a képzései között váltani.)


A többieknek
(„új” hallgatóknak): a Tájékoztatóban található kezelési utasítás, a felvételi határo­zatban szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban), segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükséges esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, telefonszám stb.) el kell végeznie.


Az adatainak
ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban ki kell töltenie, majd ezt követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási la­pot. (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Kérvények >> Kitölthető kérvények >> „100M” kérvény. A kitöltés után: Leadott kérvények >> rákattintva a kérvényre a megnyíló pdf kinyomtatása. További segítség a Tájékoz­tatóban található Neptun kezelési utasításban.) Kérem, hogy az ellenőrzést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2014. február 3. éjfélig végezze el.


A beiratkozás
helyét és időpontját az alábbi táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2013/2014-es tanév 2. félévének elején be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallgatót terhelik.


A kari tájékoztatók és a beiratkozások napja: 2014. február 5. (szerda) időpontja és helye:

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar (szak)

időpont

épület

terem

időpont

épület

terem

EPK

13:00

K

2. em. 293

14:00

K

F76

GTK

11:30

QA

403

14:00

Q

I.

GÉK

13:00

K

F38

14:00

K

F38

KJK

13:00

K

F81

14:00

K

F76

VBK

13:00

K

F76

14:00

K

F76

VIK (eü mérnök)

12:00

QB

F10

14:00

Q

I.

VIK (többi)

13:00

Q

I.

14:00

Q

I.

TTK

nincs külön tájékoztató

14:00

K

F76

 

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

- a Neptunból két példányban kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot;

- a felvételi döntésről kapott határozat;

- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél);

- kék színű toll.

Ha NEM a BME-n végzett:

- a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolata;

- a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példánya és (jól olvasható) fénymásolata (felsőfokú oklevél, nyelvvizsga bizonyítványok);

- TAJ kártya, adóigazolvány, bankszámlaszám;

Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)


Bejelentkezés a félévre
: A félévek elején a regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. (A bejelentkezés már a beiratkozás előtt lehetséges.) A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.


Oktatás, tantárgyfelvétel:
A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2014. február 3-tól február 7-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton február 10-én kezdődik. Tanulmányaival kapcsolatban a „kari tájékoztatón” fog részletes tájékoztatást kapni.


Hallgatói jogviszony-igazolást
csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2014. február 11-től.


Diákigazolvány
: Részletes információ a Tájékoztatóban olvasható.


Diákhitel
: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni a banki adatlapon.


Finanszírozási forma:
A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. Az önköltség befizetési módjáról, ha­táridejéről a beiratkozáskor fog tájékoztatást kapni.


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:
Amennyiben Ön a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (azonos szinten) teljesített (ekvivalens) tantárgyat kíván befogadtatni a képzésébe, akkor „Tantárgy elismerési kérelmét” a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények/Kitölthető kérvények/024/B Kérelem tantárgyekvivalencia vizsgálatára) 2014. február 7-ig adhatja be. A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, szintén eddig a határidőig.


Elérhetőségek:

  • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegye­tem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.
  • A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület föld­szintjén van, telefon: 463-3838; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfoga­dás: ld. a honlapon

Budapest, 2014. január 26.

Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

« Vissza