BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2013/14/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

2013. december 2-án 18 órától indul a vizsgajelentkezés, majd a pótlási időszakot követően kezdetét veszi a vizsgaidőszak. A félévzárást érintő legfontosabb határidőkről és teendőkről tájékoztatjuk hírlevelünkben, valamint áttekintést adunk ebben az időszakban aktuális Neptun kérvényekről.


A vizsgajelentkezésről
:


 • Vizsgát csak érvényes aláírás birtokában tehet. A Tanszékek az aláírásokat, ill. az aláírás megtagadását 2013. december 20-ig jegyzik be a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások legkésőbb 2014. január 2-ig kerülnek rögzítésre. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
 • Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.
 • Vizsgára/szigorlatra a hallgatói Neptun web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén jelentkezhet a 2013/14/1 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.
 • Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítást követő listázással.
 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.


A vizsgaidőszakról
:

vizsgaidőszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

vizsgaidőszak

2013. december 21. – 2014. január 28.

vizsgaidőszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

vizsgaidőszak

2013. december 16. – 2014. január 31.

 • Vizsgát akkor tehet, ha a személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal igazolni tudja.
 • Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.
 • Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be legkésőbb 2014. február 15-ig. A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot. Az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.


A pótlási időszakról
:

 • A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak (a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása nem jár alanyi jogon!). A tantárgykövetelmény azonban rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

pótlásokra szolgáló időszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

2013. december 16. – 2013. december 20.

pótlásokra szolgáló időszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

2013. december 16. – 2014. január 10.

 •  A pótlási időszak végéig van lehetőség az otthoni feladat késedelmes leadására, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft különeljárási díjat kell fizetni. Egy eredménytelen zárthelyi dolgozat is a pótlási időszakban pótolható 4500 Ft különeljárási díj megfizetése mellett. A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.

A különeljárási díjakat a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban. A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


Az aktuális Neptun kérvényekről
:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete (=amikortól a kérvény leadható)

érvényesség vége

(= a kérvény beadási határideje)

011 Átvételi kérelem

2013.12.02. 06:00

2014.01.09. 23:59

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses pénzügyi státuszba

2013.12.02. 06:00

2014.01.19. 23:59

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2013.12.02. 06:00

2014.01.24  23:59

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2013.12.02. 06:00

2014.02.07. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén (érvényes aláírás átvezetését is ezen a kérvényen kérelmezheti)

2013.12.02. 06:00

2014.02.07. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2013.09.09  06:00

2014.01.31  23:59

052 Vizsgáról távollét igazolása

2013.12.16  06:00

2014.02.15  23:59

101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására

2013.09.09. 06:00

2013.12.15. 23:59


A diákigazolványt helyettesítő igazolásokról
:


Felhívjuk figyelmét, hogy a 066 és 067 sz. kérvényeken 2013. december 18-án éjfélig megigényelt diákigazolványt helyettesítő igazolásokat van lehetőség még az idén kiállítani. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2013. december 19. és 2014. január 2. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni. Az igazolások a kérvény döntése szerint, legkésőbb 2013. december 20-án és 23-án ügyfélfogadási időben lesznek átvehetőek.


Az előzetes tantárgyfelvételről
:


Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak várhatóan 2014. január 30-án 18 órakor kezdődik „kemény szűréssel”.


A KTH év végi nyitvatartásáról
:


A KTH-ban 2013. december 20-ig a megszokott rend szerint lesz ügyfélfogadás (hétfőtől csütörtökig 12:00 és 15:30 között, pénteken 8:30 és 12:00 között).

2013. december 7-én (szombaton) a pénteki ügyfélfogadásnak megfelelően leszünk nyitva.

2013. december 21-én (szombaton) zárva tartunk.

2013. december 23-án (hétfőn) 8:30 és 10:00 között lesz ügyfélfogadás. 2013. december 24. és 2014. január 1. között az egyetem zárva tartásának megfelelően a KTH is zárva tart.

Kérjük, a megrendelt dokumentumok, igazolások átvételét, az ügyintézést az előzőekben ismertetett ügyfélfogadási időre időzíteni szíveskedjék.  

Az előzetes tantárgyfelvétel részleteiről, ill. a félévzárást és a következő félév kezdetét érintő egyéb teendőkről külön hírlevélben fogjuk tájékoztatni. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére a KTH munkatársai. Kérdését az info@kth.bme.hu címre küldött levélben szíveskedjék feltenni.


Eredményes vizsgaidőszakot és Áldott, Békés, Szeretetteljes Ünnepeket kívánnak a KTH munkatársai!

Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal  

« Vissza