BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tájékoztató az átvett hallgatóknak

 

a 2012/2013-as tanév tavaszi félévében a BME-n belül, és a BME-re átvett hallgatók részére

Teendők a beiratkozásig:

A Központi Tanulmányi Hivatal honlapján (www.kth.bme.hu) elérhető a BME Tanulmányi Tájékoztatója (http://www.kth.bme.hu/ext/dvd121301/). Kérem, szíveskedjék a tájékoztató Önre, ill. képzésére vonatkozó részét átolvasni. Ebben olvashatók a képzésekre vonatkozó tájékoztatók és a tanulmányokhoz kapcsolódó információk. (A tájékoztató szerkesztése 2012 augusztusában zárult, így az anyagok egy része már nem aktuális.)

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő személyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változatlan.

Ha Ön korábban NEM a BME hallgatója volt (más felsőoktatási intézményből átvett hallgatóknak): a honlapunkon található kezelési utasítás, az elektronikus úton elküldött Neptun kód és az „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban, pl. aki 1999. január 1-jén született, an­nál: 19990101) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rendszerbe. Ellenőriznie kell személyes adatait, szükséges esetben (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módosítását el kell végeznie, és ki kell egé­szítenie a TAJ számával, az adóazonosító jelével, a bankszámlaszámával, a hivatalos email címé­vel és telefonszámával. Kérem, hogy ezt az ellenőrzést és adatbevitelt legkésőbb 2013. február 4-én éjfélig végezze el. Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.

A beiratkozás helye és időpontja 2013. február 7. csütörtök, 10:30, Központi épület földszint 76-os terem. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2012/2013-as tanév 2. félévének elején mindenképpen be kell iratkoznia, külön­ben az átvétele semmissé válik. A félévek elején, az ún. regisztrációs héten aktív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren keresztül az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be. (A beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel stb.)

A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról az „E-ügyintézés” menü­nél.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról, a Neptun.Net használatáról, a személyes és az elektronikus ügyintézés módjáról a KTH-ban stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok az átvett hallgatót terhelik.

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

  • személyi igazolványát és egy kék színű tollat;

és ha nem a BME hallgatója volt, akkor:

  • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
  • bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és fénymásolatát (középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy ‑ mesterképzésnél – felsőfokú oklevél, nyelvvizsga bizonyítványok);
  • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;

Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges!

HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJSZERZŐDÉS: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48/B. § (6) bekezdése alapján a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésen átvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is vonatkozik a hallgatói ösztöndíjszerződés kötési kötelezettség. Mivel az ösztöndíjszerződések a beiratkozás időpontjáig nem készülnek el, így a beiratkozáson egy nyilatkozatot kell aláírnia, aminek aláírásával tudomásul veszi, hogy a beiratkozást követően megérkező hallgatói ösztöndíjszerződés aláírásának elmulasztása visszamenőlegesen megszünteti hallgatói jogviszonyát vagy azt a következményt vonja maga után, hogy a felsőoktatási intézmény átsorolja önköltséges finanszírozási formára.

ÖNKÖLTSÉG: Az önköltséges képzésre átvételt nyert hallgatók az önköltség összegéről a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Pénzügyek menüpont alatti Mennyi költségtérítést kell fizetnem (2012/2013 tanév) tanulmányi hírben tájékozódhatnak előzetesen (http://www.kth.bme.hu/document/441/original/Költségtérítés_2012_13_tanév_0906.pdf).

Jogviszony megszüntetése az előző képzésen: Amennyiben Ön BME-s hallgatóként átvételi kérelmét nem a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 011 Átvételi kérelem elektronikus kérvényen adta le, ill. más felsőoktatási intézményből jelentkezett át, a korábbi képzésén kérnie kell az elbocsájtását. Más felsőoktatási intézményből történt átvétel esetén a korábbi képzéséről kiállított elbocsátó határozatának másolatát le kell adnia a KTH-ban ügyfélfogadási időben az R. ép. aulájában található információs ablaknál dokumentumpótlásként. A határozat másolatát a nevét, Neptun kódját és jelenlegi képzésének nevét, valamint a dokumentumpótlás feliratot tartalmazó borítékban kérjük leadni. Amennyiben átvételét a 011 Átvételi kérelemben kérvényezte, a kérvény kitöltésekor már nyilatkozott hallgatói jogviszonya előző képzésen történő megszüntetéséről. Nyilatkozata alapján hallgatói jogviszonyát előző képzésén megszüntetjük. Jogviszonya megszűnéséről értesítési címére küldött határozatban értesítjük.

Képzésváltás: Ha korábban is BME-s hallgató volt, új képzését a Neptun hallgatói weben a képernyő bal felső sarkában (a Kijelentkezéssel azonos sorban) a Képzés menüpontra kattintva megnyíló képzésváltás ablakban tudja megnyitni.

Oktatás, tantárgyfelvétel: A beiratkozásra, bejelentkezésre és a tantárgyak felvételére szol­gáló regisztrációs hét 2013. február 4-től február 8-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tagozaton 2013. február 11-én kezdődik. Amennyiben BME-s hallgatóként 2012/13/2 félévi tantárgyait korábbi képzésén már felvette, a tantárgyakat korábbi képzéséről le kell törölnie, majd képzésváltás után az új képzésen felvenni. A tantárgyak „áttételére” a regisztrációs hét első napjától (2013. február 4-én 16 órától) lesz lehetősége. Amennyiben egy kurzuson várólistán van, a tantárgy áttétele előtt szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel egyeztetni.

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően ad ki a KTH, előreláthatólag 2013. február 11-től.

Diákigazolvány: Ha a diákigazolványán szereplő intézmény nem a BME-KTH, és újat szeretne igényelni, akkor a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felület Diákigazolvány menüpontja alatti Hogyan igényelhető állandó diákigazolvány? c. tájékoztató szerint kell eljárni a diákigazolvány igénylésekor (http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/gyik/#alldiakig).

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe. A tantárgy befogadásra vonatkozó kérvényét 2013. február 8-ig adhatja be a Neptun rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 024/B Kérelem tantárgyekvivalencia vizsgálatára).

A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tárgyak átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti 2013. február 8-ig.

Amennyiben a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra nyert átvételt, tájékoztatjuk, hogy a GTK-n a többi Kartól eltérő a tantárgy befogadási kérelmek benyújtásának módja, ill. maga az eljárás. A Hallgatói Képviselet honlapjáról (http://www.gtkhk.hu/) az Oktatás menüponton belül a Tantárgyakkreditáció menete c. tanulmányi hír alatt letölthető formanyomtatványt szükséges kitölteni, ill. az érintett oktatókkal jóváhagyás céljából aláíratni, amennyiben eltér a teljesített és befogadtatni kért tantárgy tárgykódja. Az aláíratott nyomtatvány kerül a Kari Tanulmányi Bizottság elé elbírálásra. Az aláíratott tantárgy befogadási kérelmeket a Neptun tanulmányi rendszerben elküldött 024/B kérvényhez kell csatolni mellékletként.

Elérhetőségek:

  • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.
  • A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület földszintjén van, telefon: 463-3838        ; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfogadás: ld. a honlapon

Budapest, 2013. január 30.

           

Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánva:

 

                                                                                                                         dr. Szabó Mihály s.k.

                                                                                                                                   igazgató

 

 

 

 

« Vissza