BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük a 2012/2013 tanév tavaszi félévére felvett hallgatóinkat

Tájékoztató a beiratkozásról

 a 201/2013-as tanév tavaszi félévében a BME-re felvett hallgatók részére

Teendők a beiratkozásig: Kérem, hogy a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) honlapján az Önre vonatkozó részeket figyelmesen olvassa el. A honlapunkon elérhető a BME Tanulmányi Tájékoztatója. Ebben olvashatók a képzésekre vonatkozó tájékoztatók és a tanulmányokhoz kapcsolódó információk. (A tájékoztató szerkesztése 2012. augusztusában zárult, így az anyagok egy része már nem aktuális.)

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.

A BME-n a Neptun.Net rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérem, ellenőrizze a Neptunban szereplő személyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változatlan. (Ha a belépésnél bármilyen problémát észlelne, kérjük írjon: info@kth.bme.hu)

Ha Ön korábban NEM a BME hallgatója volt, akkor a honlapunkon található kezelési utasítás, az elektronikus úton megkapott kód és az „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rendszerbe. Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükséges esetben (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módosítását el kell végeznie, és ki kell egé­szítenie a TAJ számával, az adóazonosító jelével, a bankszámlaszámával, a hivatalos email címé­vel és telefonszámával. Kérem, hogy ezt az ellenőrzést és adatbevitelt legkésőbb 2013. február 4. éjfélig végezze el. Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y,Z,0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Ha nem kapta volna meg Neptun kódját, kérjük írja meg nevét, születési dátumát és édesanyja nevét: info@kth.bme.hu)


A beiratkozás:
A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2012/2013-as tanév 2. félévének elején mindenképpen be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele, átvétele semmissé válik. A félévek elején, az ún. regisztrációs héten aktív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be. (A beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, tantárgyfelvétel stb.)

A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról az „E-ügyintézés" menü­nél.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról, a Neptun.Net használatáról, a személyes és az elektronikus ügyintézés módjáról a KTH-ban stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallgatót terhelik.

A beiratkozáshoz hozza magával a személyi igazolványát, egy kék színű tollat és

ha NEM a BME-n végzett a 2012/13 tanév 1. félévében, akkor a következőket is:

  • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat fénymásolata;
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példánya és fénymásolata;
  • TAJ kártya, adóigazolvány, bankszámlaszám;
  • 1 db igazolványkép;

Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges!

Ha a BME-n végzett a 2012/13 tanév 1. félévében, akkor belépve a Neptunba írja fel, és hozza  magával a mesterképzés bemeneti feltételeként (általában az alapképzésen) megszerzett oklevelének adatait: szak megnevezése, oklevél száma, dátuma, minősítése. (Az adatokat a Tanulmányok/Képzés felületen találja meg.)

 


A kari tájékoztatók és a beiratkozások napja: 2013. február 7. időpontja és helye:

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar (szak)

időpont

épület

terem

időpont

épület

terem

EPK

*

 

 

10:30

K

F76

GTK

13:00

QA 

403 

10:30

K

F76

GÉK

10:00

K

F38

10:30

K

F38

KSK

nincs külön tájékoztató

10:30

K

F76

VBK

10:00

K

F76

10:30

K

F76

VIK (eü mérnök)

9:00

QB

F10

10:30

Q

I.

VIK (egyéb)

10:00

Q

I.

10:30

Q

I.

TTK

nincs külön tájékoztató

10:30

K

F76

* a dékáni hivatal küld értesítést az időpontról


Oktatás, tantárgyfelvétel:
A beiratkozásra, bejelentkezésre és a tantárgyak felvételére szol­gáló regisztrációs hét február 4-től február 10-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás február 11-én kezdődik. Tanulmányai­val kapcsolatban a „kari tájékoztatón” fog részletes tá­jékoztatást kapni.


Hallgatói jogviszony-igazolást
csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően ad ki a KTH, előreláthatólag február 11-től.


Diákigazolvány
: A 2012/2013/1-es félévre vonatkozó diákigazolványok 2013. március 31-ig érvényesek. A 2012/13 tanév 2. félévi érvényesítéséről, a diákigazolvány megrendelésről a KTH honlapján talál információt.


Diákhitel
: Ha diákhitelt igényel, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait legyen szíves megadni a banki adatlapon.


Finanszírozási forma:
A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. Ha az Oktatási Hivatal besorolási döntésében és a felvételi határozatban lévő finanszírozás forma nem azonos, akkor az előbbi (OH döntés) alapján kezdheti meg tanulmányait. A önköltség befizetési módjáról, határidejéről a beiratkozáskor fog tájékoztatást kapni.


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:
Amennyiben Ön a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (azonos szinten) teljesített (ekvivalens) tantárgyat kíván befogadtatni a képzésébe, akkor „Tantárgy elismerési kérelmét” a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az Ügyintézés menüpont alatt (Kérvények/Kitölthető kérvények/024/B Kérelem tantárgyekvivalencia vizsgálatára) a 2013. február 8-ig adhatja be.


Elérhetőségek:

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.

A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület földszintjén van, telefon: 463-3838; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfogadás: ld. a honlapon.

Oktatásszervezés, órarend, kurzus létszámok stb.: a kar dékáni hivatala.

 

Budapest, 2013. január 25.

           

Műegyetemi, tanulmányaihoz sok sikert kívánva:

 

                                                                                                                        dr. Szabó Mihály s.k.

                                                                                                                                  igazgató

« Vissza