BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél az ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR hallgatóinak az előzetes tárgyfelvételről

KTH hírlevél az Építőmérnöki Kar hallgatóinak a 2012/13/1 félév zárásáról 2. – 2013. január 21.


Kedves Hallgató!


Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszakot érintő legfontosabb információkról és határidőkről tájékoztatjuk hírlevelünkben. Amennyiben a hírlevél elolvasása után marad megválaszolatlan kérdése, azt a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben szíveskedjék feltenni.

1. Tantárgyfelvétel:

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak az Építőmérnöki Kar hallgatói többségének a 2012/13/2 félévre 2013. január 24-én 18 órakor kezdődik és 2013. február 1-jén 18 óráig tart. A szűrés „kemény” lesz, azaz az adott tantárgyra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a hallgatói információs rendszerben a tantárgy „végleges követelmény” mezőjében lévő követelményt teljesítették. (A tantárgy végleges követelményét a Neptun Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a félévek, tárgytípus, mintatantervek szűrések beállítása után a felvenni kívánt tantárgy során a Lehetőségek opcióra állva a Tárgy adatok felület Alapadatok fülén tekintheti meg.)

A Kari Tanulmányi Bizottság döntése szerint az Építőmérnöki Kar BSc/MSc képzésein a „jobb” tanulmányi elért hallgatók számára a tantárgyfelvétel már január 24-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz, de csak a más Karok hallgatói számára nem elérhető tantárgyakból.

Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsága azokat a hallgatókat részesíti kedvezményben, akiknek a 2012/13/1 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.

Tekintettel arra, hogy a tanszékek számára a jegybeírási határidő 2013. január 23. éjfél, a KTH a megjelölt képzéseken a tanulmányi eredmények megállapítását, az átlagolást január 24-én végzi el, és a kedvezményben részesülő hallgatókat külön üzenetben értesíti. (A kumulált átlag a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhető.)

Kérjük, a 2012/13/1 félévben megszerzett eredményeinek tanszéki beírásait kísérje figyelemmel, eltérés esetén szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni.

Javasoljuk a Tárgy adatok felület Felvehető kurzusok fülén a kurzus megjegyzés mezőjében megadott információkat is ellenőrizni, mivel a Tanszék esetenként a kurzus megjegyzésében közli a tantárgyfelvételt érintő tudnivalókat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal kell felvenni, az adott kurzus az angol nyelvű képzéshez tartozó kurzus, vagy a tantárgyjelentkezéshez portfóliót kell adott határidőig leadni, stb.).

Felhívjuk figyelmét, hogy lejárt határidejű, tanulmányi jellegű tartozás esetén nem tud tantárgyat felvenni, ill. kurzusra jelentkezni. A tartozás ellenőrzésének módjáról a 2012. november 23-án a Neptun belépési felületén és a KTH honlapján közzétett, a 2012/13/1 félév zárásáról szóló első KTH hírlevélből tájékozódhat.

Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a „017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt” elektronikus kérvényen jelezheti 2013. január 24-én 12 órától 2013. február 10-én 23:59-ig. Amennyiben a Neptun technikai problémája miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, problémáját a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben szíveskedjék jelezni.

Emlékeztetjük, hogy a 0 kredites nyelvi tantárgyakat az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak végéig lehet szabadon leadni, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A 0 kredites nyelvi kurzusok felvétele előtt javasoljuk a BME Idegennyelvi Központ honlapján a nyelvi tantárgyak felvételével kapcsolatos tájékoztató áttanulmányozását (http://www.nyi.bme.hu/?cikk_id=102).

2. Javító célú ismételt tantárgyfelvétel:

Ha egy korábbi félévben már teljesített tantárgyat javító céllal ismét fel szeretne venni, akkor 2013. január 1-jén 18 órától a „008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból” kérelmet kell benyújtania a Neptunon. A kérvény beadási határideje Karonként eltérő lehet, a Kari Tanulmányi Bizottságnak lehetősége van a határidő meghosszabbítására. Az adott Karon meghatározott határidő megtekinthető a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a kérvény során állva az érvényesség vége mezőben. A kérvény elfogadása esetén a KTH határozatot bocsát ki, amit a tantárgyat oktató Tanszéken le kell adnia.

3. Ingyenes nyelvi egységek:

A 2012/13/2 félévre rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek számát nyilvánosságra hoztuk a KTH honlapján (www.kth.bme.hu). A megadott adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni 2013 január 24-től 2013. február 8-ig, a határidő jogvesztő.

4. Kétszeres idő ellenőrzése, elbocsátás, átsorolás:

A 2012/13/1 félév vizsgaidőszakát követően ellenőrizzük, hogy a hallgatók megszerezték-e a végbizonyítványt (abszolutóriumot) a képzési idő kétszeresének letelte előtt. Az e követelményt nem teljesítők mellett elbocsátásra kerülnek azok a hallgatók is, akik átvétellel kerültek az adott képzésre, és a végbizonyítványt a KTB által meghatározott határidőn belül nem szerezték meg.

 

Átsoroló határozatot kapott az a hallgató, akinek nyilvántartásunk szerint a 2012/13/1 félév az utolsó államilag támogatott féléve, vagyis lejárt az adott képzéshez rendelkezésre álló, vagy az egyéni támogatási ideje. Amennyiben a támogatási idő lejárta miatt átsorolt hallgató a 2012/13/2 félévre bejelentkezik, akkor pénzügyi státusza megváltozik, tanulmányait költségtérítéses képzésben folytathatja.

 

A hallgató valamennyi, a tanulmányi, vagy pénzügyi státuszát érintő változtatásról az ÉRTESÍTÉSI CÍMÉRE KIKÜLDÖTT, a fellebbezés módját és határidejét is tartalmazó határozatot kap, amelyet a Neptun rendszerben kötelezően karbantartott e-mail címére is kiküldünk (ld. alább, 5. pont).

5. E-mail, egyéb adatok:

A BME TVSZ 3. § (3) bekezdése előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként való rögzítését és változás esetén annak karbantartását a Neptun hallgatói web Saját adatok/Elérhetőségek/Email címek felületén, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.

Célszerű a félév végén valamennyi személyes, hivatalos és elérhetőségre vonatkozó adatát (pl. értesítési cím) áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni.

6. Egyéb tudnivalók:

  • A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 2012. december 17-én módosult. A KTH honlap Szabályzatok felületén közzétettük a BME TVSZ Szenátusi előterjesztését, ami a változásokat korrektúrával kiemelve tartalmazza. A legfontosabb változásokról röviden:

-        megszűnt az nx15 ellenőrzés;

-        a Kari Tanácsnak a tanév kezdetéig kell rendelkeznie arról, milyen tanulmányi átlagot kell elérnie a hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytathassa; az átlagot el nem érő hallgatókat először a 2013/14-es tanévet követően kell önköltséges képzésre átsorolni.

-        a hallgató különösen indokolt esetben a félév végéig kérheti a tanulmányai folytatására tett bejelentése visszavonását (utólagos passzív félévet);

-        A tantárgy ismeretének bármely ellenőrzése után annak eredményét két héten belül – de az ellenőrzés pótlási lehetőségét legalább 48 órával megelőzően – elérhetővé kell tenni az interneten keresztül.

-        A hallgató számára lehetővé kell tenni az értékelt írásbeli dolgozat megtekintését a számonkérés pótlását megelőzően legalább 48 órával.

-        Félévközi ellenőrzéskor a hallgató személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolhatja. Az oktató a személyazonosításra használt igazolvány sorszámát a vizsgalapra felírhatja. Ha a hallgató nem tudja a személyazonosságát igazolni, úgy nem vehet részt az ellenőrzésen.

-        A végleges eredménybe 20%-nál nagyobb súllyal beszámítandó ellenőrzések száma a tantárgy kreditértékénél legfeljebb eggyel lehet nagyobb.  

-        Vizsgán az oktató felszólítására a beadott munkát sajátkezű aláírással kell ellátni.

-        Az ismétlő javítóvizsgát (ismétlő javítószigorlatot) bizottság előtt kell letenni.

-        A hallgató tanulmányi munkájának mutatószámai közé bekerült a teljesítményindex.

  • A diákigazolvány érvényességéről, valamint az új diákigazolvány igénylésének menetéről a KTH honlapján talál részletes tájékoztatást. Tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük. A KTH honlapját az egyéb tanulmányi hírek miatt is javasoljuk böngészni.
  • A következő félév regisztrációs időszaka 2013. február 4-én kezdődik, a félévkezdéssel kapcsolatos teendőikről rövidesen tájékoztatást fogunk küldeni.


Budapest, 2013. január 21.


Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza