BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 23. csütörtök   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük a pótfelvételivel felvett hallgatóinkat!

A pótfelvételivel felvett hallgatóinknak postáztuk a felvételi határozatot, az alábbi tájékoztatót a beiratkozásról és a tanulmányi tájékoztató CD-t.

Tájékoztató a beiratkozásról

 a 2012/2013-as tanévben a BME-re a pótfelvételi eljárás során felvett hallgatók részére

Teendők a beiratkozásig: A BME 2012-es tanulmányi tájékoztatóját megtalálja a mellékelt CD-n és elérhető a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban KTH) hon­lapjánKérem, hogy a tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol­vassa el. A lemezen összegyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat, és szerepelnek rajta a Kari Hallgatói Képviseletek tájékoztató anyagai is. Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Ebben a részben helyeztük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé. A Beiratkozás menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun.Net tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tantárgyak felvételéhez, az órarendhez, a tanév időbeosztásához kapcsolódó információk vannak. A Hallgatói Képviselet címszó alatt találja a képviselet köszöntőjét, bemutatkozóját, a szakkollégiumok anyagait. A Képzés me­nüpont tartalmazza a szakról a Kar által összeállított tájékoztatót, a tanulmányokhoz kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket és (a későbbi változásokra utalva) elér­hetőségüket a BME honlapján, valamint a hallgatói ügyintézésről, a tanácsadásról összeállított tájékoztatókat.

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. Kérem, azonnal tegyen lépéseket ennek érdekében!

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő személyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. Neptun kódja és jelszava változatlan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényűrlapon.

A többieknek („új” hallgatóknak): a CD-n található kezelési utasítás, a felvételi határozatban szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban, pl. aki 1999. január 1-jén született, an­nál: 19990101) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rendszerbe. Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükséges esetben (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módosítását el kell végeznie, és ki kell egé­szítenie a TAJ számával, az adóazonosító jelével, a bankszámlaszámával, a hivatalos email címé­vel és telefonszámával. Kérem, hogy ezt az ellenőrzést és adatbevitelt haladéktalanul végezze el. Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.

A beiratkozás 2012. szeptember 5-én, szerdán, 14:15-kor - a Q épület QAF15 teremben lesz. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2012/2013-as tanév elején mindenképpen be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A félévek elején, az ún. regisztrációs héten aktív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun.Net tanulmányi rendszeren keresztül a CD-n található út­mutató és a beiratkozáson elhangzó tájékoztató alapján. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be. (A beiratkozást nem pótolja a Neptunban történő bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel stb.)

A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról az „E-ügyintézés” menü­nél.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról, a Neptun.Net használatáról, a személyes és az elektronikus ügyintézés módjáról a KTH-ban stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallgatót terhelik.

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

  • a felvételi döntésről kapott határozat;
  • személyi igazolvány;
  • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat fénymásolata;
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példánya és fénymásolata (középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy ‑ mester képzésnél – (ha nem a BME-n vég­zett, akkor) felsőfokú oklevél, nyelvvizsga bizonyítványok);
  • TAJ kártya, adóigazolvány, bankszámlaszám;
  • kék színű toll.

Beiratkozása csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve másolatuk leadását követően lehetséges!

Oktatás, tantárgyfelvétel: A beiratkozásra, bejelentkezésre és a tantárgyak felvételére szol­gáló regisztrációs hét 2012. augusztus 27-től szeptember 2-ig tart(ott). Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tagozaton 2012. szeptember 3-án kezdődik. A pótfelvételi eljárásban felvettek számára a tantárgyfelvételi időszakot meghosszabbítjuk 2012. szeptember 9. éjfélig. A felveendő tantárgyakat a CD-n szereplő tantervekben találja. Tanulmányai­val kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) bővebb információt a dékáni hivataltól kaphat.

Felmérő dolgozatok: A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2012. szeptember 7-én, pénteken délután nulladik zárthelyi dolgozatot fognak írni matematikából. Rész­letes információt talál ezzel kapcsolatosan a Matematika Intézet honlapján (www.math.bme.hu).

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően ad ki a KTH.

Diákigazolvány: Az új igazolvány igényléséhez fel kell keresnie bármelyik okmányirodát, vinnie kell valamilyen személyi azonosító okmányát és a lakcímkártyáját. Az okmányirodában fényképet készítenek és adnak egy adatlapot, mely az igénylés Neptunban történő elindításához szükséges. Az igazolvány térítési díja 1400 Ft, ehhez a gyűjtőszámlán előzetesen fedezetet kell biztosítania (ld. CD). A 2011/2012-es tanévre érvényesített diákigazolvány 2012. október 31-ig használható. Ha ilyennel nem rendelkezik, akkor az új igazolvány igénylését követően, a beiratkozáson ismertetett módon és időben lesz lehetősége (a korábbi ideiglenes diákigazolvány helyetti) igazolás átvételére. (A diákigazolvány igénylés menetével kapcsolatos friss információk a www.kth.bme.hu lapon, az „Aktuális hírek”-nél olvashatók.)

Diákhitel: Ha diákhitelt igényel, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait legyen szíves megadni a banki adatlapon.

Finanszírozási forma: A felvételi határozatban lévő besorolás (önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. Ha az Oktatási Hivatal besorolási döntésében és a felvételi határozatban lévő finanszírozás forma nem azonos, akkor az előbbi (OH döntés) alapján kezdheti meg tanulmányait. A költségtérítés befizetési módjáról, határidejéről a beiratkozáskor fog tájékoztatást kapni.

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe. Erről a beiratkozáson fog tájékoztatást kapni.

Elérhetőségek:

  • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.
  • A hallgatói tanácsadással foglalkozó Diákköz­pont Támpont Iroda ugyancsak az R épület földszintjén van, telefon: 463-3838        ; e-posta: tampont@sc.bme.hu; honlap: www.sc.bme.hu; félfogadás: ld. a honlapon

Budapest, 2012. augusztus 30.

           

Tanulmányaihoz sok sikert kívánva:

 

                                                                                                                       dr. Szabó Mihály s.k.

                                                                                                                                  igazgató

« Vissza