BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

A Központi Tanulmányi Hivatal munkafolyamatai és szervezete


A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az oktatást és a kutatást szolgáltatásaival támogató átfogó szervezeti egység.

A KTH feladata a graduális (az alap-, osztatlan és mester) képzésre jelentkezők és azokban résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése, a volt hallgatók adatainak kezelése, a kiadott oklevelek nyilvántartása, az oktatással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a képzések létesítési, indítási dokumentációi kari kidolgozásának segítése, az oktatásra vonatkozó egyetemi szabályozások gondozása, az egyetemi tudományos minősítésekkel és a tudományos diákköri tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív tevékenység, a nemzetközi együttműködésekkel, szerződésekkel, szervezeti tagságokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenység, az idegen nyelven folytatott képzések koordinálása, a hallgatói és oktatói mobilitással kapcsolatos ügyviteli feladatok, valamint az ezen tevékenységeket kiszolgáló informatikai rendszerek üzemeltetése.

A KTH vezetője az igazgató, akit pályázat alapján, a Szenátus javaslatára a Rektor bíz meg. Az igazgatóhelyetteseket a Rektori Tanács véleményének mérlegelésével, a KTH igazgatója bízza meg.

 

A KTH felépítése:

 • Titkársági és Irattári Csoport
 • Szakértői Csoport
 • Előadói Csoport
 • Informatikai Csoport
 • Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási Csoport
 • Gazdasági Csoport

 

A KTH főbb munkafolyamatai:

 • A felvételi folyamatban és a jogviszony létesítésekor a jelentkezők adatainak ellenőrzése, a mesterképzésre jelentkezőknél azok rögzítése, közreműködés a felvételi vizsgák megszervezésében, az eredmények rögzítése, a felvettek számára a felvételi határozat kiküldése, közreműködés a jogorvoslati kérelmek elbírálásában, a felvett hallgatók beiratkozásának lebonyolítása, tájékoztatásának, tantárgyfelvételének koordinálása.
 • A hallgatói jogviszony idején az állandó diákigazolványok érvényesítése, az ideiglenes diákigazolványok dokumentált kiadása, a személyi adatok rögzítése és karbantartása a tanulmányi rendszerben, a személyi anyagok iktatása és irattározása, törzskönyvezés, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos igazolások kiadása, a hallgatók tanulmányi munkája mutatószámainak megállapítása, a hallgatók tanulmányi előmenetelének ellenőrzése a TVSz szerint, az (egyéni) hallgatói tanulmányi és vizsgaügyekben a kérelmek fogadása, adatszolgáltatás a döntéshozóknak, a döntések utáni adminisztráció, a hallgatók KTH hatáskörébe utalt fizetési kötelezettségének megállapítása, kirovása és ellenőrzése a vonatkozó szabályzatok alapján, közreműködés az Egyetemmel szemben tartozó hallgatókkal, volt hallgatókkal szembeni eljárásokban, a KTH hatáskörébe utalt eljárások lefolytatása.
 • A hallgatói jogviszony megszűntekor a leckekönyvek elkészítése és dokumentált kiadása, a végzettek számára az oklevelek és oklevél mellékletek elkészítése és dokumentált kiadása, a záróvizsga jegyzőkönyvek nyilvántartása, megőrzése.
 • A hallgatói jogviszony után az Egyetemen kiadott valamennyi oklevél nyilvántartása, oklevélmásolatok, -másodlatok, igazolások kiállítása, a jubileumi és a díszes oklevelek kiadásának intézése, állásfoglalás oklevelek hitelessége tekintetében.
 • A KTH a hallgatókról valamint a volt hallgatókról és végzettekről a hatáskörébe utalt adatszolgáltatásokat teljesíti az Egyetem és a Karok vezetése, a fenntartó és az Oktatási Hivatal felé.
 • A KTH oktatásigazgatási feladatait az Oktatási rektorhelyettes titkársága látja el. Ide tartozik többek között a képzések létesítési, indítási dokumentációi kari kidolgozásának segítése, az oktatásra vonatkozó egyetemi szabályzatok (Képzési Kódex, TVSZ, Felvételi és Átvételi Szabályzat) és rektori utasítások gondozása, alkalmazásuk koordinálása, a Szenátus Oktatási Bizottsága titkársági teendőinek ellátása, a képzési programhoz kapcsolódó szenátusi anyagok véleményezése, a karok magyar és idegen nyelvű oktatását érintő marketing és PR tevékenységének segítése.
 • A KTH feladata a tudományos tevékenység adminisztrációjában az egyetemi tudományos minősítésekkel – doktori/PhD, mester/DLA, habilitációs ügyek – és a tudományos diákköri tevékenységgel kapcsolatos egyetemi szintű adminisztratív tevékenység, az Egyetemi Habilitációs és Doktori Tanács, valamint a Tudományos Bizottság titkársági feladatainak ellátása.
 • A KTH feladata a nemzetközi tevékenység adminisztrációjában az összegyetemi szempontból stratégiai fontosságú, nemzetközi együttműködések, szerződések gondozása, az átfogó szervezeti egységek által kötött együttműködési megállapodások, szerződések nyilvántartása, adatszolgáltatás és tájékoztatás az Egyetem nemzetközi tevékenységeivel kapcsolatban, a rektor képviseletében kiutazók külföldi útjainak, illetve a rektor külföldi vendégei fogadásának intézése, az Egyetem nemzetközi szervezetekbeli tagságával kapcsoltaos adminisztratív teendők intézése. A csoport látja el és koordinálja az idegen nyelven folytatott teljes idejű és részképzésben részt vevő külföldi hallgatókkal, valamint a magyar hallgatók külföldi részképzéseinek előkészítésével, a hallgatói és az oktatói mobilitással összefüggő döntés-előkészítési, ügyviteli feladatokat, valamint az érdekeltek tájékoztatását.
 • A KTH feladata a tanulmányi, a tudományos és a nemzetközi tevékenység adminisztrációját kiszolgáló egyetemi szoftverek (Neptun.net tanulmányi és pénzügyi rendszer, Poszeidon iktató és irattári rendszer, Gólya felvételi rendszer) és a KTH honlapjának és a középiskolások szakmai felkészítését segítő honlap üzemeltetése. Ennek keretében javaslatot tesz a rendszerekkel kapcsolatos egyetemi eszköz- és szoftverbeszerzésre, a hatáskörébe tartozó beszerzéseket lebonyolítja, képviseli az Egyetemet a szerződések teljesítése kapcsán, átveszi és telepíti az új verziókat, valamint publikálja azok aktuális specifikációit, a felhasználók számára oktatja a szoftvereket, kezeli a BME-n belül kiosztott felhasználói jogosultságokat, megszervezi és végrehajtja a rendszeres napi mentéseket és az archiválást, dokumentálja az üzemeltetést, közreműködik a hallgatói be- és kifizetések intézésében, a gyűjtőszámlára történő hallgatói átutalások rögzítése a Neptunban, a gyűjtőszámla egyenleg egyeztetése a bankkal, valamint a hallgatói rendelkezések alapján az átutalások végrehajtása.

 

A KTH vevői elégedettség vizsgálata:

 • A KTH több éve rendszeresen méri a vevői elégedettséget. Az ezekről a Rektori Tanácsra készült előterjesztések alább olvashatók.