BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük a 2016/17/2 félévre felvett hallgatóinkat!

A BME 2016/2017-es Tanulmányi Tájékoztatója

A hatályos jogszabályok szerint Önnek rendelkezésre kell bocsátanunk a Tanulmányi Tájékoztatót. A Tájékoztatóba össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

 • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.
 • A Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.
 • A Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.
 • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.
 • A Hallgatói élet címszó alatt érhető el a Csatlakozó 2016 kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat.


A Tanulmányi Tájékoztató elektronikus formában a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban KTH) hon­lapján  << itt >> érhető el. Kérem, hogy a Tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol­vassa el, mert a beiratko­zási lapon annak megismerését aláírásával kell, igazolja.


Tájékoztató a beiratkozásról

 a 2016/2017-es tanév tavaszi félévben a BME-re felvett hallgatók részére

Teendők a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját.
Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. (A Neptunba belépve balra fent tud a képzései között váltani.) Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi értesítésben) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kér­vényűrlapon.

A többieknek („új” hallgatóknak): a Tájékoztatóban található kezelési utasítás, a felvételi értesítésben szereplő kód és az „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükség esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hi­vatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Az adatainak ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban (a sorrend fontos!):

 • Be kell jelentkeznie a 2016/17/2 félévre. (A félévek elején az ún. regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybe­függően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.)
 • A bejelentkezést követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a beiratkozási la­pot.  (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés  >> Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek >> félév: 2016/17/2 >> a sor végén „+” jel >> Beiratkozási kérelem megtekintése >> Nyomtatási templatek >> Beiratkozási lap >> Nyomtatás)
 • Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a képzési szerződést.  (A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás)

 

Kérem, hogy az ellenőrzést, a bejelentkezést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2017. január 31. (kedd délig) végezze el.

A beiratkozás helyét és időpontját az alábbi táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének elején be kell iratkoznia, különben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyintézés” menünél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a felvett hallgatót terhelik.

 

A kari tájékoztatók, a beiratkozások napja: 2017. február 1. (szerda) 14:00; helye:

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar (szak)

időpont

épület

terem

épület

terem

EPK

*

 

 

K

F38

GTK

12:30

QA

403

Q

I.

GPK

13:00

K

F51

K

F51

KJK

*

 

K

F38

VBK

13:00

K

F38

K

F38

VIK (eü mérnök)

12:00

QB

F11

Q

I.

VIK (mindenki)

13:00

Q

I.

Q

I.

TTK

*

 

 

K

F38

* a dékáni hivatal később adja meg

 

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott beiratkozási lapot;
 • ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a képzési szerződést is;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát (ha ezeket nem mutatta be a felvételin);
 • kék színű tollat.


Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát (felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok);
 • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;


Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel stb.) Ha a beiratkozáson nem vesz részt, akkor lehetősége lesz pótbeiratkozásra, mely díjköteles (5500 Ft). Az ezzel kapcsolatos további tudnivalók a KTH portálon lesznek elérhetők.

 


Oktatás, tantárgyfelvétel: A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2017. január 30-tól február 5-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton 2017. február 6-én kezdődik. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, il­letve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást. A nappali tagozaton a regisztrációs héten az oktatást előké­szítő programokra, tájékoztatókra is sor kerülhet. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmá­nyai­val kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok web lapján, illetve a beiratko­zás alkalmával fog részletes tá­jékoztatást kapni.


Hallgatói jogviszony-igazolást csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2017. február 7-től.

Diákigazolvány: Részletes információ a Tájékoztatóban olvasható.

Diákhitel: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni az adatlapon.

Költségviselési forma: A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.

A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu >> Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)

Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. 

Korábban teljesített tantárgyak elismerése: Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe. Ehhez a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menü­pont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024/B számú elektronikus kérelmet kell beadnia 2017. február 3-án  23:59-ig. A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az előzőekben említett határidőig. (Nem kérhető olyan tárgy befogadása, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)


Elérhetőségünk:

 • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegye­tem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.

Budapest, 2017. január 24.


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

                                                    

 

« Vissza