BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 22. szerda   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH Hallgatói Hírlevél a 2015/16/2 félév zárásáról

Kedves Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy a 2015/16/2 félévben 2016. május 9-én, hétfőn 18 órától lesz lehetősége vizsgákra/szigorlatokra jelentkezni. A vizsgajelentkezés kezdete azt is jelzi, hogy röviddel a pünkösd hétfői (május 16.) pihenőnapot követően 2016. május 30-án kezdetét veszi a vizsgaidőszak, ami június 24-ig tart. Közben május 23-án (a március 28-án, hétfőn elmaradó órarend (páratlan hét) érvényes) véget ér a szorgalmi időszak, a pótlásokra május 24. és 27. között lesz lehetőség.

Azért, hogy saját vizsgaidőszakának, ill. vizsgarendjének megszervezésében segítséget nyújtsunk, az alábbiakban felelevenítettük egyetemi szabályzataink vizsgajelentkezést, valamint pótlási- és vizsgaidőszakot érintő legfontosabb előírásait.

A hírlevél végén táblázatban gyűjtöttük össze az ebben az időszakban aktuális Neptun kérvények érvényességéről szóló tájékoztatást.

1. A vizsgajelentkezésről
:


Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség
a 2015/16/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a lehetőségeknél a Leadás opciót választjuk. A Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen a Neptun április eleji verzióváltását követően új oszlopként jelent meg a Vizsgafeltételek, ami egy információs ikon segítségével ad tájékoztatást az előzetes és végleges vizsgafeltételekről, pl. arról, ha a Tanszék beállítja, hogy egy adott vizsgára jelentkezésnek előfeltétele egy másik tantárgy teljesítése.   


Jelentkezés/visszalépés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi vizsgajelentkezési időszak


Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig tud. Ne feledje, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) a szigorlatok esetében lehetővé teszi, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság engedélye esetén a Tanszék a szigorlathoz egyedi vizsgajelentkezési időszakot állítson be. Ebben az esetben a szigorlatra jelentkezés, ill. arról lejelentkezés legkorábban a szigorlat kezdete előtt 72 órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, halasztott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

Lejárt határidejű tartozás nélkül   


Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára
. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.


Amennyiben a jelenlegi félévre kiírt költségtérítés/önköltség akadályozza a vizsgajelentkezésben, a fizetési határidő módosítását vagy részletfizetési lehetőséget 2016. május 29-ig kérelmezhet a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására, érvényes diákhitel szerződés esetén pedig a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvényeken. Különeljárási díjak (pl. nem teljesített kreditek után vagy vizsgáról távolmaradásért, stb. kirótt különeljárási díjak) befizetési határidejének módosítása vagy részletfizetése nem kérvényezhető, mivel a Térítési és Juttatási Szabályzat 30. § (3) bekezdése szerint „Nem adható kedvezmény, részletfizetési kedvezmény vagy halasztás a kollégiumi térítési díj, valamint a különeljárási díjak megfizetése alól.”

Érvényes aláírás megléte esetén


Vizsga érvényes aláírás birtokában tehető.
A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő 6 félévben érvényes, vagyis a jelenlegi félévben a 2012/13/2 félévben és az azt követően megszerzett aláírások tekinthetők érvényesnek a vizsgajelentkezésnél. A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél. 

A jelenlegi félévben az aláírást/aláírás megtagadását 2016. június 3-ig írják be a Tanszékek a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások a késve beadott feladat, ill. a pót-pót zárthelyi értékelését követő második napig kerülnek bejegyzésre.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.


2.    A pótlásokról:

Egyszeri javítás/pótlás lehetősége

A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott az alábbiak szerint:

  • A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.
  • Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

A pót-pót zh-ra (általában) a Neptunban jelentkezni kell

A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.

Különeljárási díj megfizetéséhez kötött

A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft, a pót-pót zh-ért 4500 Ft különeljárási díj fizetendő.

A pótlásokért fizetendő különeljárási díjakat a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.

A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége fellebbezni.


 

3.    A vizsgaidőszakról:

Vizsgázás csak a személyazonosság igazolása után

Vizsgát személyazonossága fényképes okmánnyal történő igazolását követően tehet.

Javítóvizsgák/-szigorlatok és ismétlő javító vizsga/-szigorlat

Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/ szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft, ami utólag kerül kiírásra. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben, a KTH szűrése alapján visszamenőlegesen valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen. Ha a vizsgaidőszakban két vagy több tantárgyból kell 3. vizsgát tennie, akkor javasolt a 002 Méltányossági kérelem Neptun kérvény benyújtása által a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyét kérni. Amennyiben a KTB engedélyével rendelkezik, akkor a KTH az engedélyt hivatalos bejegyzésként rögzíti a Neptunban és a következő félévben nem kerül törlésre a harmadikként megszerzett elégtelentől különböző eredmény.

Vizsgáról távolmaradás igazolása az oktatónál, elutasítás esetén a 052 sz. Neptun kérvényen

Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be az elutasítást követő 8 napon belül.

Elbocsátás azonos tantárgyból 6. elégtelen jegy megszerzése esetén


A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból).
Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Az elégtelenek száma a halasztott vizsgákat követően ismét ellenőrzésre kerül.

2015/16/2 félév átlagolása a jegybeírási időszakot követően, majd újra a regisztrációs héten


A jegyek bekerülését követően nem változnak a Neptunban azonnal az eredményei (pl.
átlag, ösztöndíjindex, megszerzett kreditek száma stb.). A 2015/16/2 félév átlagolását a jegybeírási időszak 2016. június 25-i lezárását követően végzi a KTH, majd a nyári gyakorlatok és a halasztott vizsgák eredményeinek bejegyzését követően a 2016/17/1 félév regisztrációs hetében újabb átlagolásra kerül sor.

A javító céllal ismételten felvett tantárgyak eredményeit a tanszékek visszaigazolása alapján a KTH rögzíti a Neptunban arra a félévre, amikor a tantárgyat teljesítette. Az eredmény bejegyzése után a teljesítés félévét és a rákövetkező féléveiket is újraátlagoljuk.

Vizsgalehetőség a vizsgaidőszakon kívül


Különösen indokolt esetben
tehető ún. halasztott vizsga, ami a 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára Neptun kérvényen kérelmezhető és 2016. augusztus 26-ig tehető le.

A kérést indokolni, az indoko(ka)t igazolni szükséges. A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatni, a halasztott vizsga időpontját a tanszékkel egyeztetni kell. A halasztott vizsga időpontját a tanszék írja ki a Neptunban, a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet.


4.    Az aktuális Neptun kérvényekről:


kérvény neve

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2016.04.18. 06:00

2016.06.24. 23:59

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni.

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2016.06.20. 06.00

2016.06.28. 23:59

 

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)                        („ÚJ” kérvény)

2016.06.13. 06:00

2016.06.26. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 3.§ (6) b.) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2016.05.09. 06:00

2016.08.19. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást.  

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2016.05.09. 06:00

2016.09.02. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2016.05.09. 06:00

2016.09.02. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2016.02.15. 06:00

2016.06.24. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

052 Vizsgáról távollét igazolása

2016.05.30. 06:00

2016.07.17. 23:59

A kérvényt csak abban az esetben kell benyújtania, ha a vizsgáról távolmaradását az oktatónál már igazolta, és az oktató az igazolást elutasította. Amennyiben pl. betegség miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, a betegségről szóló igazolást javasolt a kérvényhez mellékletként csatolni.

101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására.

2016.02.26. 06:00

2016.05.29. 23:59

 

101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására

2016.02.26. 06:00

2016.05.29. 23:59

A KTH honlapján a GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületen a Pénzügyek menüponton belül részletes tájékoztató olvasható a Diákhitellel kapcsolatos tudnivalókról.


Amiről a következő hírlevélben szó lesz:

  • bejelentkezés a 2016/17/1 félévre (várhatóan 2016. június 23-tól);
  • előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel (2016. június 27-én 18 órától);
  • igazoláskérés, ügyintézés nyáron, stb.Gördülékeny vizsgajelentkezést és eredményes vizsgaidőszakot kívánva üdvözlik:


a KTH munkatársai

« Vissza