BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 25. szombat   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

A BME 2015/2016-os Tanulmányi Tájékoztatója

A hatályos jogszabályok szerint felvett hallgatóink rendelkezésére kell bocsátanunk a Tanulmányi Tájékoztatót. A Tájékoztatóba össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

 • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.
 • A Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.
 • A Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.
 • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.
 • A Hallgatói élet címszó alatt érhető el a Csatlakozó 2015 kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat.

A Tanulmányi Tájékoztató elektronikus formában a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban KTH) hon­lapján: <<itt>> érhető el. (A Tájékoztató 2015. szeptemberben készült, ezért tartalmaz elévült határidőket is.) Kérem, hogy a Tájékoztató Önre vonatkozó részeit figyelmesen ol­vassa el, mert a beiratko­zási lapon annak megismerését aláírásával kell, igazolja. 
Teendők a beiratkozásig:

A beiratkozáshoz (szaktól és finanszírozási formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára.

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. Ha Ön korábban is a BME hallgatója volt, kérjük, ellenőrizze a Neptunban szereplő sze­mélyes adatait, szükség esetén frissítse, javítsa azokat. (A Neptunba belépve balra fent tud a képzései között váltani.) Neptun kódja és jelszava változat­lan. Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kér­vényűrlapon.

A többieknek („új” hallgatóknak): a Tájékoztatóban található kezelési utasítás, a felvételi határo­zatban szereplő kód és „induló jelszó” (=születési dátuma ÉÉÉÉHHNN alakban) segítségével bárhonnan az internetről be kell lépnie a rend­szerbe. (Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes be­tűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.) Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett) személyes adatait, szükség esetén (és amennyiben azokat a program lehetővé teszi), ezek módo­sítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, az adóazonosító jel, bankszámlaszám, hi­vatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie. 

Az adatainak ellenőrzése, kiegészítése után Önnek a Neptunban (a sorrend fontos!):

 • Be kell jelentkeznie a 2015/16/2 félévre. (A félévek elején az ún. regisztrációs hét végéig tartó időszakban ak­tív, vagy passzív félévre kell bejelentkeznie a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül a Tá­jékoztatóban található út­mutató alapján. A BME szabályai szerint arra lehetősége van, hogy a beirat­kozással létrejött hallgatói jogviszonyát (egybe­függően legfeljebb két félévig) akár azonnal szü­neteltesse, azaz passzív félévre jelentkez­zen be.)
 • A bejelentkezést követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a beiratkozási la­pot.  (A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés  >> Regisztrációs kérelmek >> félév: 2015/16/2 >> a sor végén „+” jel >> Beiratkozási kérelem megtekintése >> (bal lent) sablon nyomtatás >> Nyomtatási templatek >> Beiratkozási lap >> Nyomtatás)
 • Ha önköltséges a finanszírozási formája, akkor a bejelentkezést követően ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozá­son le kell adnia a képzési szerződést.  (A Neptunba belépve: Információ >> általános nyomtatványok >> "Képzési szerződés…”-t választva a sor végén a "+" jelre lehet nyomtatni)

Kérem, hogy az ellenőrzést, a bejelentkezést, az adatbevitelt és a kinyom­tatást legkésőbb 2016. február 8. (hétfő) éjfélig végezze el.
Beiratkozás

A beiratkozás
helyét és időpontját az alábbi táblázat tartalmazza. A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2015/2016-os tanév 2. félévének elején be kell iratkoznia, külön­ben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie. (A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le honlapunkról, az „E-ügyinté­zés” menü­nél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.) Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonat­kozó tanul­mányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a fel­vett hallga­tót terhelik.

 

A kari tájékoztatók és a beiratkozások napja: 2016. február 9. (kedd) időpontja és helye:

 

kari tájékoztató

beiratkozás

kar (szak)

időpont

épület

terem

időpont

épület

terem

EPK

*

 

 

14:00

K

F38

GTK

11:30

QB

402

14:00

Q

I.

GÉK

13:00

K

F51

14:00

K

F51

KJK

13:00

St

319

14:00

K

F38

VBK

13:00

K

F38

14:00

K

F38

VIK (eü mérnök)

**

 

 

14:00

Q

I.

VIK (mindenki)

**

14:00

Q

I.

TTK

nincs külön tájékoztató

14:00

K

F38

* a dékáni hivatal később adja meg

 
** A KTH munkatársának hibája miatt a táblázatból kimaradt a VIK tájékoztató időpontja és helye. A tájékoztató elektronikus úton, a kartól kapott infomáció szerint <<itt>> érhető el. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk.

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
  • beiratkozási lapot;
  • ha önköltséges a finanszírozási formája, akkor a képzési szerződést is;
 • a felvételi döntésről kapott határozat;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmány (személyazonosító ig., jogosít­vány, útlevél);
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát (amelyek  fénymásolatát korábban feltöltötte a "felvi"-re);
 • kék színű toll.

Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:

 • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól ol­vasható) fénymásolata;
 • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példánya és (jól olvasható) fénymásolata (felsőfokú ok­levél, nyelvvizsga bizonyítványok);
 • TAJ kártya, adóigazolvány, bankszámlaszám;


Beiratkozása
(személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelent­kezés a félévre, a tan­tárgyfelvétel stb.)
Oktatás, tantárgyfelvétel:


A beiratkozásra és a tantantárgyak felvételére szol­gáló regisztrá­ciós hét 2016. február 8-tól 12-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nap­pali tago­zaton 2016. február 15-én kezdődik. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, il­letve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást. A nappali tagozaton a regisztrációs héten az oktatást előké­szítő programokra, tájékoztatókra is sor kerülhet. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmá­nyai­val kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok web lapján, illetve a beiratko­zás alkalmával fog részletes tá­jékoztatást kapni. A félévkezdésről, tárgyfelvételről további információkat Hírlevelünkben talál.


Hallgatói jogviszony-igazolást
csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és beje­lentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2016. február 16-tól.


Diákigazolvány
: Részletes információ a Tájékoztatóban olvasható.


Diákhitel
: Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható. Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő kép­zés adatait is legyen szíves megadni az adatlapon.


Finanszírozási forma:
A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támo­gatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól. Az önköltség befizetési módjáról, ha­táridejéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. (Az első részlet befizetési határideje február 14.)


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:
Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során (legalább azonos szinten) teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe.

 • Ha a 2015/16-os tanév tavaszi félévében a befogadtatandó tantárgy(ak)ra épülő tantárgy(ak)at is szeretne felvenni, akkor a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menü­pont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024/A számú elektronikus kérelmet kell beadnia 2016. január 29-én 23:59-ig
 • Ha a most következő félévben nem kíván ráépülő tantárgyat felvenni, akkor a 024/B számú kérelem beadási határideje a regisztrációs hét utolsó napja, 2016. február 12. 23:59.
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrla­pon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy befogadása, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)


Elérhetőségünk:

 • A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegye­tem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén van, e‑posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu; aktuális félfogadás: ld. a honlapon.

Budapest, 2016. január 20.

Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 « Vissza