BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 26. vasárnap   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Novemberi HJB ülés (elbocsájtás, általános fellebbezés)

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2015. november 11-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem szoc. ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben szoc. ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személye meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2015. november 11.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

14:00-14:30

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatására joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indoklását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye. Amennyiben tehát a kérelmében már leírtakon felül egyebet személyes meghallgatása során sem kívánna vagy tudna előadni, úgy az ügyintézés gyorsítása és a többi hallgató érdekében ajánljuk, hogy fontolja meg, élni kíván-e a személyes meghallgatása jogával. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.

 

Az elbocsátás jogi hátteréről az alábbiakban tájékoztatjuk. Az alábbi tájékoztatás nem teljes körű, mindössze a figyelemfelhívás célját szolgálja, és nem menti fel a hallgatót az alól, hogy a rá vonatkozó szabályokat mélységében és részleteiben megismerje. Mindazonáltal hasznosnak tartjuk ezek ismertetését, hogy fellebbezését kellő megfontolást követően, a szükséges ismeretek birtokában tudja elkészíteni.

 

Elbocsátó határozat elleni fellebbezés esetén:

 

  • Tanulmányi félévre való bejelentkezés harmadik alkalommal történő elmulasztása :

 

Amennyiben a BME az Ön hallgatói jogviszonyát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban TVSZ) 3. § (6) bekezdés c) pontja alapján szüntette meg, azaz mert egymást követően harmadik alkalommal nem jelentette be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését, feltéve, hogy a hallgatót írásban felszólították arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. Az erről szóló tájékoztatást az Ön részére az egyes félévek elején Neptun üzenetben megküldött KTH hírlevél minden félévben tartalmazza. Az elsőfokú határozat megsemmisítésére ilyen esetben csak méltányosság terhére van lehetőség, és csak akkor, ha méltányossági lehetőségét még nem használta fel (TVSZ 23. § (1) bekezdés). A méltányossági kérelem pozitív elbírálásához olyan súlyos, különös méltánylást igénylő indokot kell bizonyítania (az azt alátámasztó dokumentumok csatolásával), amelyek kizárták, lehetetlenné tették, vagy aránytalanul megnehezítették azt, hogy a legutolsó alkalommal (azaz ebben a jelen félévben) tanulmányai folytatásának vagy szüneteltetésének tényét bejelentse. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ilyen méltányolható indok esetén is abban az esetben várható egyedi mérleges alapján és szoros kivételként a méltányossági kérelem elfogadása, ha a hallgató vállalni tudja, hogy a következő félévben tanulmányait folytatni tudja.

 

  • A képzési időhöz viszonyított maximális passzív félév szám túllépése:

 

Amennyiben a BME hallgatói jogviszonyát a TVSZ 3. § (6) bekezdés d) pontja alapján szüntette meg, azaz mert a TVSZ 3. § (4) bekezdés szerinti maximális számú passzív félévet már igénybe vette, és féléve a TVSZ valamely pontja szerint ismét passzívnak minősülne. Ekkor az elbocsátásra azért kerül sor, mert a passzív félévek száma összességében meghaladta az adott képzésen a képzési idő felét. Ebben az esetben eredményesen csak abban az esetben fellebbezhet, ha az elsőfokú határozat valamiért esetlegesen adathibás lenne, illetve az elsőfokú határozat megsemmisítésére csak méltányosság terhére van lehetőség. Erre is csak akkor, ha méltányossági lehetőségét még nem használta fel (TVSZ 23. § (1) bekezdés). A méltányossági kérelem pozitív elbírálásához olyan súlyos, különös méltánylást igénylő indokot kell bizonyítania (az azt alátámasztó dokumentumok csatolásával), amelyek miatt indokolt az, hogy a képzési idő felénél hosszabb ideig szüneteltette jogviszonyát (passzív félév). Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ilyen méltányolható indok esetén is abban az esetben várható egyedi mérleges alapján és szoros kivételként a méltányossági kérelem elfogadása, ha a hallgató vállalni tudja, hogy a tanulmányait folytatni tudja.

 

Amennyiben az elsőfokú határozat a szabályoknak megfelelő, adathiba nem történt és különös méltányosságra okot adó körülmény nem létezik, az elsőfokú határozat megsemmisítésére nincs lehetőség, ugyanis az elbocsátást jogszabály írja elő[1].

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 2/2013. (I.31.) számú Rektori Utasítás 1. § (2) i.) bekezdése alapján a hallgató szolgáltatási díjat köteles fizetni: „amennyiben a hallgató a BME döntése ellen a BME Hallgatói Jogorvoslati Bizottságához nyújt be fellebbezést, a szolgáltatási díj mértéke 3000,- Ft,…”. A Rektori Utasítás 2. § (6) bekezdése alapján a BME elbocsátó határozata elleni fellebbezés esetén „a hallgató adatkezelője a szolgáltatási díjat a fellebbezés benyújtása után 3 napon belül kiírja, és azt még a HJB ülése előtt meg kell fizetni.” Amennyiben a szolgáltatási díjat a HJB ülésig nem fizeti meg, kérvénye érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a HJB a fellebbezésnek helyt ad, vagy azt elutasítja, de emellett a szolgáltatási díj elengedése mellett dönt, a befizetett szolgáltatási díjat a BME visszafizeti.

 

Ezúton is kérjük, hogy a fentiekben ismertetettekre tekintettel szíveskedjenek esetleges fellebbezésüket átgondolni és mérlegelni.

 

Üdvözlettel:

 

KTH

 [1] A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdés: „A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,

b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,

c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,

feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.”

« Vissza