BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2014/15/2 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

A 2014/15/2 félévben 2015. május 4-én 18 órakor kezdődik a vizsgajelentkezés, a félév szorgalmi időszaka május 15-én ér véget.

Az alap-, osztatlan ötéves és mesterképzéses hallgatók számára a május 18-tól 22-ig tartó pótlási időszakot és a május 25-re eső pünkösdi ünnepnapot követően május 26-tól veszi kezdetét a vizsgaidőszak, ami június 22-ig tart.

A hagyományos egyetemi képzésben részt vevő hallgatók 2015. május 18-tól június 26-ig tehetnek vizsgát, a május 18. és június 5. közötti időszakban az esetleges pótlásokra van lehetőségük.

A vizsgajelentkezéssel, valamint a pótlási- és vizsgaidőszakkal kapcsolatos legfontosabb előírásokat és tudnivalókat jelen hírlevélben foglaltuk össze, a hírlevél átolvasását ajánljuk szíves figyelmébe.

A 2015/16/1 félévi bejelentkezésről és előzetes tantárgyfelvételről külön hírlevélben adunk majd tájékoztatást, a potenciális záróvizsgázókat a záróvizsgára jelentkezésről és egyéb tudnivalókról rövidesen értesítjük. 

A legfontosabb tudnivalók …

a vizsgajelentkezésről:

 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség a 2014/15/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.

 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.

 • Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással. Amennyiben a jelenlegi félévre kiírt és az április 18-i határidőig be nem fizetett költségtérítés/önköltség akadályozza a vizsgajelentkezésben, a fizetési határidő módosítását vagy részletfizetési lehetőséget 2015. május 31-ig kérelmezhet a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására, érvényes diákhitel szerződés esetén pedig a 101/2 sz. Neptun kérvényen. Különeljárási díjak (pl. nem teljesített kreditek után, vizsgáról távolmaradásért, stb. kirótt különeljárási díjak) befizetési határidejének módosítása vagy részletfizetése nem kérvényezhető, mivel a Térítési és Juttatási Szabályzat 30. § (3) bekezdése szerint „Nem adható kedvezmény, részletfizetési kedvezmény vagy halasztás a kollégiumi térítési díj, valamint a különeljárási díjak megfizetése alól.”

 • Vizsga érvényes aláírás birtokában tehető. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő 6 félévben érvényes, vagyis a jelenlegi félévben a 2011/12/2 félévben és az azt követően megszerzett aláírások tekinthetők érvényesnek a vizsgajelentkezésnél. 2011/12/2 félév előtt megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.
   
 • A 2014/15/2 félévben az aláírást/aláírás megtagadását 2015. május 22-ig írják be a Tanszékek a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások a késve beadott feladat, ill. a pót-pót zárthelyi értékelését követő második napig, legkésőbb 2015. június 2-ig kerülnek bejegyzésre.

 • Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.


a pótlási időszakról:

 • A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

 • A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott az alábbiak szerint:
  • A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.
  • Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

 • A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.

 • A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft, a pót-pót zh-ért 4500 Ft különeljárási díj fizetendő.

 • A pótlásokért fizetendő különeljárási díjakat a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.

 • A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLMMMM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPMMMM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


a vizsgaidőszakról:

 • Vizsgát személyazonossága fényképes okmánnyal történő igazolását követően tehet.

 • Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben, a KTH szűrése alapján visszamenőlegesen valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.

 • Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be az elutasítást követő 8 napon belül. A 2014/15/2 félévben a kérvény július 19-ig lesz elérhető.

 • A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.

 • A jegyek bekerülését követően nem változnak a Neptunban azonnal az eredményei (pl. átlag, ösztöndíjindex, megszerzett kreditek száma, stb.). A 2014/15/2 félév átlagolására a jegybeírási időszak 2015. június 23-i, ill. 27-i lezárása után kerül sor.


a vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsgákról:

 • Különösen indokolt esetben a vizsgaidőszakon kívül tehető.

 • A 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára Neptun kérvényen kérelmezhető 2015. június 30-ig. Halasztott vizsga 2015. augusztus 28-ig tehető.

 • A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

 • A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel egyeztetni kell. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet.


ebben az időszakban aktuális egyéb kérvényekről:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

kérvénnyel kapcsolatos információk

011 Átvételi kérelem

2015.04.15. 06:00

2015.06.26. 23:59

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni.  

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2015.05.04. 06:00

2015.08.21. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét.

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2015.05.04. 06:00

2015.09.04. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2015.05.04. 06:00

2015.09.04. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is.

031 Utólagos passzív félév kérése

2015.02.09. 06:00

2015.06.26. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.


egyebekről:

 • 2015. április 14-én verziófrissítésre került sor a Neptun rendszerben. A hallgatói webet érintő újdonságokról, változásokról szóló összefoglalót a Neptun belépési felületén tekintheti meg.

 • Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak várhatóan 2015. június 24-én kezdődik.

 


A vizsgákra jó felkészülést és eredményes pótlási- és vizsgaidőszakot kívánnak a KTH munkatársai!


Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal

 

 

 

« Vissza