1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

KTH hallgatói hírlevél 2017/18/2 félévzárásról 1.

2018. május 14. hétfő

Kedves Hallgató!

A 2018. február 1-jétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) rendelkezése alapján a 2017/18/2 félévtől legkorábban a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18 órától lehet a vizsga és szigorlati alkalmakra jelentkezni (117. § (10)), így a 2017/18/2 félévben 2018. május 15-én 18 órától indul a vizsgajelentkezés és a vizsgaidőszak végéig – 2018. június 25-ig – tart.


A vizsgajelentkezésről és a vizsgaidőszakról, valamint a vizsgaidőszakot megelőző pótlási időszakról, továbbá a vizsgaidőszakon kívüli (ún. halasztott) vizsgákról részletesen olvashat hírlevelünkben. Ha a hírlevél elolvasása után kérdése merül fel, forduljon bizalommal hozzánk elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben:
info@kth.bme.hu, vagy a KTH nyitvatartási idejében (http://www.kth.bme.hu/) személyesen, vagy a 463-4242 telefonszámon).


1. A pótlási időszakról:

1.1. Késedelmes feladatleadás:

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

2. A vizsgajelentkezésről:

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

3. A vizsgaidőszakról:

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

3.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

3.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

5. Aktuális Neptun kérvények:

6. Egyéb információk:

 
1. A pótlási időszakról:

az időszak: 2018. május 22. – 28.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására vagy ismétlésére a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.


Az időszakot érintő (részben) új fogalmak (ismétlés – javítás – pótlás) a BME TVSZ alapján:

ismétlés

javítás

pótlás

a korábban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen javító, vagy a sikeresen teljesített tanulmányi teljesítményértékelésnek a jobb eredmény elérése érdekében történő újbóli alkalommal történő teljesítési kísérlete;

a hallgatónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes tanulmányi teljesítményértékelés első vagy újbóli teljesítési kísérlete;

a hallgatónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes tanulmányi teljesítményértékelés folyta-tása, vagy a hallgató szempontjából első alkalommal történő teljesítési kísérlete;


1.1. Késedelmes feladatleadás:


Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetővé teszi, az otthon készített feladat, terv, hallgatói mű stb. a tantárgykövetelményben előírt határidő után késedelmesen beadható a pótlási időszak végéig. Az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani. A késedel-mes leadás ténye a feladat értékelésekor legfeljebb a feladat értékének (pontszámának) húsz százalékáig figyelembe vehető. A késedelmes feladatleadásért 2500 Ft összegű különeljárási díj fizetendő. A különeljárási díjat a Tanszék adatszolgáltatása alapján a Dékáni Hivatal írja ki. A kirovandó különeljárási díjról már előre tájékozódhat, mivel a Tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A feladat valamennyi tantárgynál Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) néven került rögzítésre. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor kerül sor, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 2500 Ft különeljárási díj lesz fizetendő. A befizetési határidő a kirovást követő 15 nap. Amennyiben a Tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a Tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 napon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. A kérvény a Pénzügyek/Befizetés felületen adható be az aktív státuszú tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót választva.


[vissza]

1.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, ismétlése:

A szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések egyszeri, díjmentes javítására, ismétlésére vagy pótlására minden, a kurzust felvett hallgató jogosult, ha a tantárgykövetelményben, illetve a BME TVSZ-ben előírt jelenléti, részvételi követelményeket teljesítette.

A szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett a hallgató második alkalommal ismételheti, illetve javíthatja, amennyiben a tantárgykövetelmény erre kifejezett lehetőséget biztosít. Az összegző teljesítményértékelések második ismétlési vagy javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási, ismétlési vagy javítási lehetőségén részt vett.

A Tanszék abban az esetben köteles a második ismétlési, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírás bejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

A Tanszék a második ismétlési/javítási lehetőséget a Neptunban ún. „Díjköteles pótlás” típusú vizsgaalkalomként írja ki, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen jelentkezhet.

A második ismétlési/javítási lehetőség díjköteles. Amennyiben a hallgató él vele, 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie. A fizetendő különeljárási díj a KTH által várhatóan a pótlási időszakot követően kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel.

Mivel a fizetési határidő a vizsgaidőszakra fog esni és tartozás esetén nem tud vizsgára jelentkezni, ill. a vizsgarendjét sem tudja módosítani, ezért amennyiben díjköteles pótlás típusú vizsgán vesz részt, javasoljuk, előre gondoskodjék a fizetendő különeljárási díj gyűjtőszámlára utalásáról.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben a második ismétlési, ill. javítási lehetőségen mégsem vesz részt, szíveskedjék a pótlási alkalomról a Neptunban lejelentkezni. Ha nem jelentkezik le, kiírásra kerül a különeljárási díj, ami csak a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvény benyújtása által és a tanszékkel történt egyeztetést követően lesz törölhető.


[vissza]
2. A vizsgajelentkezésről:

az időszak: 2018. május 15. 18 órától – 2018. június 25. éjfélig

2.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

A Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felülete szolgál a vizsgára/szigorlatra való jelentkezésre. A 2017/18/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva jelennek meg a meghirdetett vizsgaalkalmak. A megfelelő vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva tehető meg a jelentkezés. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.

Az adott tantárgyból – amennyiben van – korábbi és a jelenlegi félévben elért valamennyi eredménye egyben megtekinthető, ha a vizsga sorában a tantárgy előtti + ikonra kattint.

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.


[vissza]

2.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.


[vissza]

2.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.

2.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.

Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2017/18/2 félévben a 2014/15/2 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesek. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen. A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.


[vissza]

2.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét. Vizsgajelentkezés hiányában a tanszék nem fogja tudni beírni az eredményt a Neptunba.[vissza]
3. A vizsgaidőszakról:

az időszak: 2018. május 29. – 2018. június 25.

3.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 3 napos befizetési határidővel.

A Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat eleve javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók.

Megfelelően indokolt kérés esetén a javítóvizsga, ill. az ismételt javítóvizsga más oktató vagy bizottság előtt tehető le. A kérelmet a tantárgyat oktató tanszék vezetőjéhez, ha a tanszékvezető is érintett a vizsgáztatásban, akkor a dékánhoz lehet benyújtani legkésőbb a vizsga kezdete előtt 3 munkanappal.

A hallgató kérése alapján az adott vizsgaidőszakban ismétlő javítóvizsgának minősülő vizsgát (3. vizsgát) legalább kéttagú bizottság előtt kell letenni. Írásbeli (rész)vizsga esetén a bizottság előtt tett vizsga alatt az írásbeli dolgozat legalább két vizsgáztató által, egymástól függetlenül végzett értékelését kell érteni. A (rész)vizsga eredményét a bizottság állapítja meg.


[vissza]

3.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

A vizsga előtt az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát, ami bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolható.

3.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. Amennyiben a tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása

2018.05.29. 06:00

2018.07.03. 23:59


Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. A különeljárási díjat a KTH fogja kiírni 15 napos befizetési határidővel.


[vissza]

3.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően újabb vizsgán esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.


[vissza]

4. Vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsga:

A hallgató a 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára Neptun kérvényen benyújtott kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően – legkésőbb a következő félév kezdetéig – tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon. (A tanszék által beállított egyedi vizsgajelentkezési időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.)

A kérvény az alábbi időtartamban lesz elérhető:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2018.06.18. 06:00

2018.06.27. 23:59

 


[vissza]
5. Aktuális Neptun kérvények:
 

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2018.04.16. 06:00

2018.08.31. 23:59

A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont, javasolt a kérelmet a vizsgaidőszak végéig benyújtani, hogy a következő félév időben előkészíthető legyen.

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni. A vizsga napjáról előzetesen a www.felvi.hu oldalon elérhető Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 7. számú, Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak c. (https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018A/FFT_2018A_7sz_tablazat.pdf) táblázatából tájékozódhat.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/ön-költséges pénzügyi státuszba

2018.05.21. 06:00

2018.07.31. 23:59

 

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)

2018.05.28. 06:00

2018.06.25. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. 2016 szeptembere előtti képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2018.05.21. 06:00

2018.08.17. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2018.05.21. 06:00

2018.08.31. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2018.05.21. 06:00

2018.08.31. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2018.03.19. 06:00

2018.06.25. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

 


[vissza]
6. Egyéb információk:

  • jegybeírások nyomon követése:


A tanszékek 2018. június 27-én éjfélig jegyezhetik be a 2017/18/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, az eredmény módosítása vagy bejegyzése érdekében a tantárgyat oktató tanszék adminisztrátorát megkeresni.

  • a teljesített tantárgyakat igazoló dokumentum (leckekönyv másolat) kérése magyar és angol nyelven:


A dokumentum ügyfélfogadási időben ingyenesen kérhető a KTH-ban az ügyfélhívó terminálon „Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről” menüpontot választva. A dokumentumot helyben elkészítik és átvehető.


[vissza]

  • A következő félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgyfelvétellel kapcsolatban a júniusban megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

 

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2018. június 21. csütörtök   ·   2017/2018/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

KTH tanszéki üzenet a 2017/18/1 félév zárásról


Hírlevél a hallgatóknak

Vizsgahelyek számának ellenőrzése

BME TJSZ módosítása – tanszékeket is érintő változások

Díjköteles pótlás

Késedelmes feladatleadás

Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumai, határidői

Záróvizsga


Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!

 

Hírlevél a hallgatóknak

Tájékoztatjuk, hogy a hallgatókat a vizsgajelentkezéssel, valamint a pótlási- és vizsgaidőszakkal kapcsolatos előírásokról és határidőkről, valamint a szabályzatmódosítások eredményeként életbe lépő változásokról a KTH honlapján közzétett hírlevélben értesítettük.

[vissza]

Vizsgahelyek számának ellenőrzése

A KTH 2017. december 4-én a vizsgajelentkezés kezdetéig lefuttatta a vizsgahelyek számának ellenőrzéséhez a tanszéki kompenzációs díjakról szóló 2/2010. (II.01.) Rektori Utasítás módosításáról kiadott 6/2010. (III.03.) Rektori Utasításban előírt lekérdezést. Bár a Rektori Utasítást nem igazították a 2016. szeptember 1-jétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz (a továbbiakban: BME TVSZ), a lekérdezéssel a BME TVSZ 117. § (5) bekezdésében meghatározott vizsgaalkalmankénti maximális létszám került ellenőrzésre. A hivatkozott bekezdés szerint A vizsgaalkalmakra maximális hallgatói létszámot lehet megállapítani. A vizsgaalkalmankénti maximális létszám összege – kombinált vizsgák esetén részvizsgánként – nem lehet kevesebb, mint a kurzust felvett hallgatók létszámának másfélszerese. A KTB az oktatási szervezeti egység indokolt kérésére ennél kisebb összesített létszám meghirdetését is engedélyezheti.”

A vizsgaalkalmakra meghirdetett maximális létszám összegének előzetes ellenőrzésére rendelkezésre áll a Neptun tanulmányi rendszer Adminisztráció (95400)/Általános lekérdezések (98400) felületén a Lekérdezés: mezőben kiválasztható, majd a  !  gombra kattintva futtatható Tsz008-Félévi vizsgák összesített maxlétszámokkal (t.k.d.) lekérdezés. A Tsz008sz-Félévi szigorlatok összesített maxlétszámokkal lekérdezéssel a szigorlatok összesített helyeinek száma is ellenőrizhető.

[vissza]

BME TJSZ módosítása – tanszékeket is érintő változások

2017. november 28-tól hatályos a BME új Térítési és Juttatási Szabályzata (a továbbiakban: BME TJSZ). Az új szabályzat 4. sz. mellékletét képezi a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló szabályozás, ami a késedelmes feladatleadás és a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések második alkalommal történő pótlása/javítása tekintetében tartalmaz – tanszékeket is érintő – változásokat. A rövidesen kezdődő pótlási időszakot érintő legfontosabb változásokat az alábbiakban összefoglaltuk, a szabályzat a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (https://hszi.bme.hu/) honlapján (lesz) megtekinthető.

[vissza]

Díjköteles pótlás

A BME TVSZ 122. § (8) bekezdése szerint a hallgató a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett második alkalommal pótolhatja, illetve javíthatja, amennyiben a tantárgykövetelmény erre lehetőséget biztosít és a hallgató a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási vagy javítási lehetőségén részt vett.

A BME TVSZ rendelkezése szerint a tanszék köteles második pótlási, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírásbejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.


A második pótlási/javítási lehetőséget a Neptunban Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomként kell meghirdetni, amire az egyéb vizsgákkal azonos módon jelentkeznek a hallgatók. Változás a 2017/18/1 félévtől, hogy a Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomhoz
nem kell előírni a különeljárási díj hallgató által történő előzetes befizetésének feltételét, ugyanis az új BME TJSZ 4. sz. melléklet 2. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés c) pontja alapján az összegző teljesítményértékelés második pótlása/javítása esetén a különeljárási díjat az adatkezelő, vagyis a KTH írja ki a pótlási időszakot követő 8 napon belül. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló, a BME TJSZ által hatályon kívül helyezett 4/2017. (I.16.) számú Kancellári Utasítás által meghatározott előzetes díjfizetés tehát megszűnt és a hallgató nem saját maga írja ki a különeljárási díjat a Neptun hallgatói weben, hanem a díjkiírást a KTH végzi el a pótlást követően.

Az említett változások biztosítása érdekében, és hogy a hallgatói jelentkezés gördülékeny lehessen, a KTH a beállításokat úgy módosította, hogy a Neptun a díjköteles pótlásnál nem vizsgálja a tartozást, és ezáltal az előzetes fizetési feltételt sem, valamint megszüntettük a hallgatók általi előzetes díjkiírás lehetőségét a Neptun hallgatói weben.

A Neptunban végzett ellenőrzések alapján vannak olyan hallgatók, akik már korábban kiírták maguknak az összegző teljesítményértékelés második pótlásáért/javításáért a különeljárási díjat. Az aktív státuszú (még be nem fizetett) tételek törlésre kerültek. Ha a hallgató a tételt már befizette, akkor külön kérvény beadása nélkül központilag visszafizetjük számára.


Másik
lényeges változás a fizetendő különeljárási díj összege, ami 5500 Ft-ról 4500 Ft-ra csökkent.

Mivel a fizetendő különeljárási díj kiírása utólagosan rövid határidővel történik, és a kiírandó tétel befizetési határideje (a kirovást követő 15. nap) a vizsgaidőszakra fog esni, ezért kiemelten fontos szerepe van a tanszékek és a KTH együttműködésének, valamint a pontos adminisztrációnak. A hallgatók számára közzétett hírlevelünkben a hallgatók figyelmét is felhívtuk, hogy amennyiben a pótláson nem vesznek részt, szíveskedjenek arról lejelentkezni. A tanszékeket is megkérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a pótlási időszak végén csak azok a hallgatók legyenek fenn a díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalmakon, akik ténylegesen részt vettek a pótláson, ill. akik igazoltan voltak távol. Amennyiben a hallgató igazoltan volt távol a pótlásról, szíveskedjenek azt a Díjköteles pótlás vizsgaalkalomnál a Nem jelent meg a vizsgán jelölőnégyzetben jelezni. Kérjük, a díjköteles pótláson részt vett hallgatók ellenőrzését és a részvétel adminisztrációját 2017. december 18-ig szíveskedjenek elvégezni. A díjköteles pótlásra jelentkezett hallgatókat 2017. december 19-én értesítjük, hogy 2017. december 22-én kiírásra kerül számukra a pótlás különeljárási díja. A hallgató a díjkiírás napjáig a tanszéken jelezheti esetleges reklamációját. A KTH december 22-én mindazok számára elvégzi a díjkiírást, akik részt vett hallgatóként rajta lesznek a Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalmon. Téves díjkiírás esetén csak Neptun kérvényen kezdeményezett hallgatói felszólalás és az érintett tanszékkel történt egyeztetést követően lesz törölhető a tétel. A hallgató a kirovást követő 15 napon belül (a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén az aktív státuszú (még be nem fizetett) tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót kiválasztva) adhatja be felszólalását (a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvényen). Felszólalás esetén felvesszük a kapcsolatot e-mailben a tantárgyfelelőssel és a segítségét fogjuk kérni a felszólalás szabályzatilag előírt 5 munkanapon belül történő elbírálásában.


A megváltozott szabályozás alapján szintén kérés a tanszékek felé, hogy a Tárgyak/Tárgy kurzusai/Feladatkezelés felületen a korábbi félévek gyakorlata alapján esetlegesen átmásolt Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma nevű feladatot NE HASZNÁLJÁK a második pótlásért fizetendő különeljárási díjak adminisztrálására.

[vissza]

Késedelmes feladatleadás

A BME TVSZ 122. § (2) bekezdése alapján a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések azon csoportja esetében, ahol ezt a tantárgykövetelmény kifejezetten lehetővé teszi (pl. otthon készített feladat, terv, alkotás, hallgatói mű) a pótlási időszak végéig – szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett – késedelmesen beadható. Az előírás szerint az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani.


Az új BME TJSZ 4. sz. melléklet rendelkezései alapján a részteljesítmény értékelése érdekében készített feladat, terv, alkotás vagy más hallgatói mű tantárgy- vagy kurzuskövetelményben előírt határidő utáni benyújtása esetén a különeljárási díj mértéke 2.500 Ft-ra változott, a különeljárási díjat az érintett oktatási szervezeti egységnek kell kiírnia 8 napon belül 15 napos befizetési határidővel. A díjkiírásra az előző félévek gyakorlata alapján – figyelemmel a kiírandó tétel összegének megváltozására – a Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma félévközi feladat alkalmazása javasolt. A határidőkről a tanszékek és a dékáni hivatalok közötti egyeztetés szükséges.

[vissza]

Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumai, határidői

A szorgalmi időszak vége felé közeledve egyre több megkeresés érkezik a KTH munkatársaihoz a félévközi jegyek és aláírok bejegyzésének dátumával és beírási határidejével kapcsolatban. Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumait és határidejét 2016 szeptemberétől a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza a 124. § - ában az alábbiak szerint:


bejegyzés típusa

bejegyzés dátuma

beírás határideje

félévközi érdemjegy (vagy nem teljesítette bejegyzés)

a megszerzés napja

legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének vége

(a 2017/18/1 félévben: 2017.12.22.)

vizsgával záruló tantárgy aláírás bejegyzése (vagy megtagadva bejegyzés)

a megszerzés napja

legkésőbb a vizsgaidőszak vége

(a 2017/18/1 félévben: 2018.01.22.)

vizsga- és szigorlati érdemjegy

a vizsga (szigorlati) alkalom napja

az érdemjegy megállapítását követő munkanap vége (a 2017/18/1 félévben: legkésőbb 2018.01.24.)


A jegybeírási időszak a 2017/18/1 félévben 2018. január 24-én éjfélig tart.


A 2017/18/1 félévben közel 2000 hallgató végezhet a BME alapképzésein. A hallgatók többsége a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban részt vesz, 2018. január első napjaiban tesznek záróvizsgát. Annak érdekében, hogy az érintett hallgatók féléve minél előbb lezárható legyen és a január eleji záróvizsgákra minél hamarabb el tudjuk küldeni a hallgatók anyagát, javasolt az eredménybeírásokhoz az Adminisztráció (95400)/Általános lekérdezések (98400) felületen a Tsz033-Mielőbb lezárandó végzősök (mester felvételihez) lekérdezést futtatni és a jegybeírásoknál a BSc-s/BA-s hallgatókat előnyben részesíteni.

[vissza]

Záróvizsga

A záróvizsgára előkészítés több részfeladatból álló összetett munkafolyamat, ami hosszasabb előkészítést igényel. A munkánk segítése és a záróvizsga dokumentumok záróvizsgára történő mihamarabbi megküldhetősége érdekében kérjük, hogy a hallgatók záróvizsgára jelentkeztetését a vizsga napját megelőző legalább 5 munkanappal elvégezni szíveskedjék.

Záróvizsgáról visszaérkező anyagok átvétele, meghosszabbított nyitva tartás a KTH-ban:

A záróvizsga jegyzőkönyvek és a csatolt dokumentumok átvétele 2018. január 3. és 11. között megnövelt ügyfélfogadási időben történik a KTH Titkárságán (R. ép. fsz. 6. szoba) az alábbiak szerint:

záróvizsga-időszak

záróvizsga anyagok átvétele

2018. január 3-án és 4-én (szerdán és csütörtökön):

8:00-tól 18:00-ig

2018. január 5-én (pénteken):

8:00-tól 15:00-ig

2018. január 8. és 11. között (hétfőtől csütörtökig):

8:00-tól 18:00-ig

a záróvizsga-időszak további részében:

hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig,

pénteken 8:00-tól 14:00-ig

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban vagy a félévzárást érintően kérdése merül fel, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, készséggel állunk rendelkezésére.

Gördülékeny vizsgaidőszakot és félévzárást, valamint Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és Eredményes, Szép Új Évet kívánnak a KTH munkatársai!

[vissza]